Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta
Estonia


CIT estoński a zatrudnienie pracowników -
na jakie kwestie trzeba uważać

W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym, przedsiębiorcy w Polsce rozważają różne modele opodatkowania. Jednym z bardziej ciekawych oraz stosunkowo nowych rozwiązań, które wprowadzono w polskim prawie podatkowym jest ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT.

 

Wskazany sposób opodatkowania jest dostępny dla podatników mających siedzibę lub zarząd na terenie Polski, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów w każdym okresie opodatkowania ryczałtem.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

 

Jednym z podstawowych warunków, jaki podatnik musi spełnić, aby skorzystać z estońskiego CIT jest zatrudnienie co najmniej trzech osób w przeliczeniu na pełne etaty, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym.

 

Alternatywą dla ww. wymogu jest przeznaczenie przez podatnika równowartości kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na wypłaty dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Osoby te nie mogą być przy tym udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

RÓŻNICE W ODNIESIENIU DO RÓŻNYCH GRUP PODATNIKÓW

 

Wskazane powyżej wymogi dotyczące liczby osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub wysokości wydatków ponoszonych przez podatnika na wynagrodzenia wypłacane na rzecz osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę różnią się w odniesieniu grup podatników wyodrębnionych przez ustawodawcę. W tym kontekście wyróżnić można następujące grupy podatników:

 

  • podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,
  • mali podatnicy,
  • pozostali podatnicy (do których stosuje się opisane powyżej zasady ogólne).

 

Zgodnie z art. 28j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku podatkowym estońskiego CIT nie są zobowiązani do zatrudniania pracowników. Począwszy od drugiego roku podatkowego podatnicy ci muszą zatrudniać natomiast co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu, aż do osiągnięcia limitu trójki pracowników w czwartym roku podatkowym estońskiego CIT.

 

Podkreślenia wymaga przy tym, że obowiązujące przepisy podatkowe nie uzależniają spełnienia ww. warunku od długości trwania zatrudnienia określonej osoby w trakcie roku podatkowego.

 

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.245.2023.1, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę u podatnika traktowanego jako rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej nie musi przepracować u tego podatnika okresu 300 dni bądź 82% dni roku podatkowego. Oznacza to, że począwszy od drugiego roku podatkowego estońskiego CIT wystarczającym jest, aby podatnik jedynie zwiększył poziom zatrudnienia pracowników w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie to nie musi trwać jednak przez okres 300 dni w roku kalendarzowym. Zupełnie wystarczającym jest aby zatrudnienie to trwało przykładowo 30 dni (1 miesiąc) w roku kalendarzowym.

 

Przechodząc do kolejnej wyodrębnionej grupy podatników, a więc tzw. małych podatników, należy wskazać, że stosownie do art. 28j ust. 3 ustawy o CIT, podatnicy ci spełniają opisane powyżej warunki zatrudnienia warunkujące możliwość skorzystania z estońskiego CIT, jeżeli w pierwszym roku podatkowym estońskiego CIT:

 

  • zatrudniają na podstawie stosunku pracy co najmniej jednego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty albo
  • ponoszą miesięczne wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej co najmniej jednej osoby.

 

Warto podkreślić,  że w takiej sytuacji na małym podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Z kolei w drugim i kolejnych latach podatkowych estońskiego CIT małego podatnika obowiązują zasady ogólne opisane w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

 

PODSUMOWANIE

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek wymaga spełnienia warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT.  Jeden z warunków dotyczy osiągnięcia odpowiedniego stanu zatrudnienia osób fizycznych przez spółkę opodatkowaną ryczałtem.

 

Ustawodawca przewiduje dwa uproszczenia dotyczące spełnienia  wspomnianego powyżej warunku zatrudnienia. Uproszczenia te dotyczą podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również małych podatników oraz sprowadzają się do ograniczenia wymogu liczby osób zatrudnianych na podstawie stosunku pracy oraz wysokości miesięcznych wydatków ponoszonych przez podatników z tytułu zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?