pracownicy podczas prezentacji
Opublikowano 20 marca 2023

W najnowszym wyroku z dnia 1 marca 2023, sygn. akt. II FSK 2072/20 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wydatki na studia podyplomowe rozpoczęte przed założeniem działalności gospodarczej nie będą stanowiły jej kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła adwokata, który we wniosku o interpretację indywidualną zapytał o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej wydatków w postaci dojazdów do uczelni, kosztów noclegu oraz opłaty za studia podyplomowe, których termin zakończenia przypadać będzie już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazał, że co do zasady nie ma sporu, że wydatki na studia mogą być kosztem podatkowym działalności gospodarczej pod warunkiem, że:

1) wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i ma związek z tą działalnością,

2) wydatek ten nie służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Wątpliwości natomiast dotyczą możliwości  zaliczania tego typu wydatków do kosztów działalności gospodarczej jeżeli zostały poniesione przed jej rozpoczęciem. Jednakże w  ocenie wnioskodawcy skoro studia zostały rozpoczęte przed założeniem działalności, a zakończą się już w trakcie jej prowadzenia, to nie ma przeciwwskazań, żeby zaliczyć je do kosztów od samego początku ich trwania, czyli w całości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nie zgodził się z podatnikiem. Stwierdził, że wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć tylko te wydatki, które poniesione zostały w związku z podnoszeniem kwalifikacji (studia podyplomowe) po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Natomiast wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z dokształcaniem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą stanowić kosztów tej działalności.

Podatnik nie zgadzając się z takim stanowiskiem, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał rację Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej. W uzasadnieniu wyroku z 3 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 942/19 wskazał:

„Uzasadniona jest więc ocena przyjęta w zaskarżonej interpretacji, że przedmiotowe wydatki poniesione przez Skarżącego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie wykazuje związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w okresie późniejszym. Podobnie, za trafne należy uznać stanowisko Dyrektora KIS, że wydatki na kształcenie mogą być uznane za ponoszone w celu uzyskania (zwiększenia) przychodów z działalności gospodarczej, o ile takie źródło istnieje w czasie ponoszenia tych wydatków. W opisanej przez Skarżącego sprawie źródło przychodów (art. 10 u.p.d.o.f.) w postaci działalności gospodarczej miało powstać […] 2019 r., zatem po poniesieniu opłaty za studia podyplomowe oraz kosztów dojazdów do uczelni i noclegów pozostających z nimi w związku.” Od powyższego wyroku podatnik wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uznał, że skarga nie ma uzasadnionych podstaw. W ocenie NAS wydatki na studia podyplomowe należy traktować na równi z wydatkami na aplikację adwokacją czy radcowską, a co do takich wydatków istnieje jednolita linia orzecznicza, zgodnie, którą nie mogą one być kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, skoro ta nie istniała w czasie ich poniesienia.

Dowiedz się więcej z naszego bloga