swiadczenie-postojowe
Opublikowano 13 października 2020

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 

Dofinansowanie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom którzy skorzystali wcześniej ze świadczenia postojowego w trybie art. 15 zs lub 15 zua specustawy.

Ponadto aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać spadek obrotów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do analogicznego miesiąca w roku 2019 wynoszący co najmniej 75%. 

Dodatkowe świadczenie postojowe mogą otrzymać podmioty prowadzące na dzień złożenia wniosku, (jako przeważającą działalność), działalność w następującym zakresie: 

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą wynosi: 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.080 zł.

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnionej z podatku VAT, wynosi: 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.300 zł. 

Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorca składa bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje maksymalnie trzykrotnie. Warunkiem otrzymania świadczenia za kolejny miesiąc jest złożenie oświadczenia że sytuacja materialna nie uległa poprawie. 

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe może zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym zniesiony został stan epidemii. 

Przepisy wchodzą w życie do dnia 15 października 2020 roku. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga