Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta

Często przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą nie są świadomi, że poza złożeniem we właściwej ewidencji odpowiedniego zgłoszenia rejestracyjnego mają ustawowy obowiązek przekazania organom  podatkowym dodatkowych informacji. Obowiązek ten wynika z ustawy o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Informacje te składne są na odpowiednich formularzach. Dziś przeanalizujemy, kto i w jakich okolicznościach ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji NIP-8.


Dla kogo przeznaczony jest NIP-8?

 

Formularz  NIP -8 przeznaczony jest dla wszystkich podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych). Będą to zatem wszystkie spółki prawa handlowego:

  • zarówno osobowe (np. spółka jawna czy partnerska)

  •  jak i kapitałowe (np. spółka z. o.o., spółka akcyjna;- jak również fundacje czy stowarzyszenia.

 

 

Jakie dane obejmuje NIP-8

 

Zgodnie z ww. ustawą zgłoszenie identyfikacyjne podmiotów wpisanych do KRS obejmuje dwa rodzaje  informacji – informacje podstawowe oraz informacje uzupełniające.

Dane podstawowe objęte są treścią wniosku do KRS. Sąd rejestrowy przesyła je do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Ich zakres jest wystarczający do nadania podmiotowi numeru NIP oraz REGON. Dane podstawowe z CRP-KEP przekazywane są również do Centralnego Rejestru Płatników Składek. Można powiedzieć, że tutaj działa zasada „jednego okienka” i podmiot poza złożeniem wniosku o wpis do KRS informacji tych nie przekazuje indywidualnie urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS.

Dane uzupełniające zawierają szerszy zakres informacji niż te przekazywane we wniosku rejestrowym. Składa się je na potrzeby organów podatkowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmują one miedzy innymi: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.


Kiedy, gdzie i w jakiej formie złożyć NIP-8?

NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w sytuacji, w której podmiot wpisany do KRS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne termin tej ulega skróceniu i wynosi 7 dni. Ponadto w przypadku jakiejkolwiek zmian danych uzupełniających np. numeru rachunku bankowego obowiązkowo należy złożyć NIP-8 w celu aktualizacji tych informacji. W tym przypadku na złożenie formularza mamy 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Formularz składamy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznie.


Niezłożenie NIP-8 – konsekwencje

Niedochowanie obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizującego może mieć przykre konsekwencje dla podmiotu. Zgodnie bowiem z art. 81. § 1 ustawy kodeks karny skarbowy podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych  nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Oznacza to, że na podmiot może być nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia lub mandat karny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto zatem zadbać o skrupulatne wykonywanie tego obowiązku.

Zgłoś się do naszego biura rachunkowego. Nasi specjaliści zadbają o poprawne wypełnienie formularza NIP-8  i zadbają o jego terminowe złożenie do KRS.