Faktury-do-paragonow
Opublikowano 12 grudnia 2019

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku VAT od 1 stycznia 2020 roku praktycznie znika możliwość wystawiania faktur VAT do sprzedaży zaewidencjonowanej wcześniej na kasie fiskalnej.

Stan obecny

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2019 roku nabywca towarów lub usług ma możliwość zakupu wyłącznie “na paragon”, a po pewnym czasie zwrócenia się do sprzedawcy o wystawienie faktury zamiast paragonu. 

Jedynym warunkiem jest zwrot oryginału paragonu. 

Sprzedawca w takiej sytuacji odbiera od nabywcy oryginał wystawionego paragonu, wystawia fakturę i do kopii paragonu podpina otrzymany od nabywcy oryginał paragonu. 

Stan od 1 stycznia 2020 roku

Począwszy od stycznia 2020 roku aby nadal można było zastosować procedurę taką jak opisana powyżej paragon wystawiony nabywcy musiałby zawierać numer NIP tego nabywcy. W praktyce prawdopodobnie będzie to bardzo rzadka sytuacja, gdyż niewiele kas ma możliwość dodania numeru NIP nabywcy na paragonie. 

W związku z tym nabywca towarów lub usług już w momencie dokonywania zakupu będzie musiał zdecydować czy dokonuje zakupu na potrzeby prywatne czy na potrzeby firmy.

Jeśli zakupu dokonuje na cele prywatne to otrzyma paragon, a jeśli na cele firmowe to otrzyma fakturę. 

Sankcje

Z tytułu nie przestrzegania powyższych przepisów przewidziano bardzo dotkliwe sankcje w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej do paragonu nie zawierającego numeru NIP nabywcy. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamiast sankcji przewidziano odpowiedzialność karno-skarbową. 

Podobnie nabywca towaru lub usługi, który odliczy podatek VAT z faktury wystawionej dla niego na podstawie paragonu nie zawierającego jego numeru NIP będzie ponosił sankcję w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. 

Faktury do paragonów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wystawienia faktury do paragonu dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. 

Sprzedaż na rzecz ww. osób należy bezwzględnie dokumentować za pomocą paragonu. Jednakże jeśli nabywca zgłosi żądanie otrzymania faktury, wówczas sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia takiej faktury w miejsce paragonu. Powinien więc odebrać od nabywcy paragon i podpiąć go do egzemplarza faktury, która pozostaje w jego dokumentacji. 

Przypominamy, że sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę jeśli żądanie jej wystawienia otrzymał w terminie 3 miesięcy od dnia w którym wydano towar lub wykonano usługę. 

Fakturę wystawia się w terminie:

  • do 15 dnia kolejnego miesiąca, jeżeli żądanie zgłoszono przed końcem miesiąca w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę
  • nie później niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania żądania wystawienia faktury, jeżeli żądanie to zostało zgłoszone po upływie miesiąca w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę. 

Przepisy przejściowe

Przepisów ograniczających możliwość wystawienia faktury do paragonu nie zwierającego numeru NIP nabywcy nie stosuje się do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Oznacza to że do paragonów wystawionych w 2019 roku, także w 2020 roku będzie możliwość wystawienia faktury, pomimo braku na paragonie numeru NIP nabywcy. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga