zakładanie spółek
Opublikowano 8 listopada 2022

Wynajem środków trwałych od wspólnika prowadzonego JDG nie jest ukrytym zyskiem spółki na Estońskim CIT

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, że wynajem środków trwałych z majątku wspólnika prowadzącego JDG do spółki nie będzie dla niej ukrytym zyskiem powodującym obowiązek opodatkowania estońskim CITem.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca. W opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że w jego planach zawodowych jest zakładanie spółki z o.o., w której byłby wspólnikiem, a zarazem prezesem zarządu. Spółka zostałaby wyposażona w część niezbędnych do prowadzenia działalności maszyn i urządzeń poprzez ich zakup od przedsiębiorcy. Jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe i konieczność poniesienia wysokich nakładów na odkupienie środków już na samym początku jej funkcjonowania, część środków trwałych wnioskodawca zamierza udostępnić spółce w ramach umowy najmu. Najem składników majątku nie będzie stanowił formy dekapitalizowania Spółki, ponieważ będzie ona ponosić z tytułu najmu opłaty, które zostaną ustalone na warunkach rynkowych a powiązanie powstałe pomiędzy spółką a wnioskodawcą nie będzie miało wpływu na ustalone warunki najmu.

Przychody z najmu wnioskodawca opodatkowałby w ramach działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedsiębiorca zapytał, czy usługi, które będą świadczone przez niego na rzecz Spółki, będą stanowiły dla Spółki ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek po stronie Spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Stanowisko Dyrektora KIS.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że świadczone przez niego usługi najmu na rzecz spółki nie będą stanowiły ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie będą podlegały po stronie zakładanej spółki opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Organ zwrócił uwagę, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku a dokonywanych przez spółkę z wnioskodawcą powyższej transakcji spełnia warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku, nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

Stanowisko Dyrektora KIS nie jest jednak bezkrytyczne. Organ zastrzegł, że będzie ono prawidłowe pod warunkiem, że:

  • wynagrodzenie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy w istocie będzie odpowiadać wartości rynkowej,
  • Wnioskodawca zadbał o wyposażenie zakładanej Spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanym we wniosku zakresie, a ewentualny niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu Spółki w innej formie niż w postaci wkładu do Spółki,
  • do zawarcia transakcji z Wnioskodawcą doszłoby niezależnie od istniejących powiązań między stronami transakcji, a zawarcie wskazanych transakcji wynika z faktycznych potrzeb biznesowych Spółki.

Ponadto Dyrektor KIS zostawił organom podatkowym furtkę do ewentualnego obejścia ochronnego waloru interpretacji wskazując, że ocena okoliczności wpływu powiązań pomiędzy podmiotami na zasadność i racjonalność zawartych transakcji, w tym zasad rynkowych przy ich zawieraniu, nie może być dokonywana w postępowaniu interpretacyjnym. Dokładne zbadanie okoliczności zawartych transakcji pomiędzy zakładaną spółką a podmiotem powiązanym pod kątem spełnienia/niespełnienia przesłanek do uznania/nieuznania dokonanych transakcji za ukryte zyski zdefiniowane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT możliwe jest w postępowaniu podatkowym, w wyniku analizy i oceny dowodów. Zatem pomimo uzyskania pozytywnej interpretacja podatkowej wnioskodawca nie może do końca czuć, że skutki podatkowe planowanych przez niego działań zostały zabezpieczone.

Interpretacja indywidualna z dnia 21 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.51.2022.2.AP

Dowiedz się więcej z naszego bloga