Korygowanie faktur wystawionych w walucie obcej
Opublikowano 7 września 2023

              W międzynarodowym handlu i działalności biznesowej faktury wystawione w walutach obcych są powszechne. Prowadzenie biznesu w obszarze międzynarodowym wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z wyzwaniami, które dotyczą wielu aspektów, w tym rachunkowości i finansów. Nawet
w najbardziej starannie zaplanowanych transakcjach mogę pojawić się sytuację, które wymagają dokonania korekty pierwotnie wystawionej faktury. Proces korygowania faktur w obcej walucie jest istotny zarówno dla dostawców, jak i odbiorców usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na poprawność bilansu finansowego, rozliczenia podatkowego oraz ogólną przejrzystość transakcji.

              Od 1 lipca 2023 roku zostały wprowadzone zmiany w podatku od towarów i usług, mające na celu usprawnienie oraz ujednolicenie rozliczeń podatkowych – w tym przepis dotyczący kursów, jakie należy zastosować przy fakturze korygującej w walucie obcej.

Powodów do wystawienia faktury korygującej w walucie obcej może być wiele:

– pomyłka w cenie,

– pomyłka w stawce lub kwocie podatku,

– udzielenie rabatu,

– dokonanie zwrotu towarów,

– dokonanie zwrotu części lub całości zapłaty itp.

Powyższe błędy mogą spowodować podwyższenie (in plus) lub obniżenie (in minus) podstawy opodatkowania. SLIM VAT 3 wprowadził następujące zasady dotyczące ustalania kursu przy wystawianiu faktur korygujących:

  1. Kurs waluty przy korekcie in plus

W przypadku pojedynczej korekty w walucie obcej in plus, niezależnie od przyczyny jej powstania, zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy VAT kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty na fakturze korygującej to kurs przyjęty z faktury pierwotnej.

Przykład: 18 stycznia 2023 r. podatnik sprzedał towar unijnemu kontrahentowi na kwotę 5.000 EUR. Nastąpiło przeliczenie na PLN kursem z dnia 17 stycznia 2023r. 5 czerwca 2023 r. powstała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania do wystawionej w styczniu faktury, w związku z czym została wystawiona faktura korygująca w walucie obcej. Do przeliczenia faktury korygującej na PLN powinien być uwzględniony kurs z dnia 17 stycznia 2023 r.

  • Kurs waluty przy korekcie in minus

Podobnie jak w przypadku faktury korygującej in plus tak i przy fakturze korygującej in minus w walucie obcej do przeliczenia kwoty korekty na PLN przyjmowany jest kurs, który został przyjęty dla pierwotnego rozliczenia.

Przykład: 30 kwietnia 2023 r. podatnik sprzedał towar unijnemu kontrahentowi na kwotę 3.000 EUR. Nastąpiło przeliczenie na PLN kursem z dnia 28 kwietnia 2023 r. 9 sierpnia 2023 r. powstała przyczyna zmniejszająca podstawę opodatkowania do wystawionej w kwietniu faktury, w związku z czym została wystawiona faktura korygująca w walucie obcej. Do przeliczenia faktury korygującej na PLN powinien być uwzględniony kurs z dnia 28 kwietnia 2023 r.

  • Kurs waluty dla korekt zbiorczych in minus

W przypadku, kiedy wystawiamy jedną fakturę korygującą z tytułu udzielonego opustu lub obniżki ceny do wielu faktur pierwotnych, o czym mówi art. 31b ust. 2 ustawy o VAT mamy do wyboru dwie możliwości:

  1. Zastosowanie do każdej korygowanej faktury kursu pierwotnego,
  2. Zastosowanie kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Przykład: W II kwartale 2023 roku podatnik sprzedał towar w 5 transakcjach unijnemu kontrahentowi na łączną kwotę 25.000 EUR.  5 września 2023 r. udzielił zbiorczego rabatu do wszystkich transakcji zrealizowanych w II kwartale dla tego kontrahenta, w związku z czym została wystawiona zbiorcza faktura korygująca w walucie obcej. Do przeliczenia faktury korygującej na PLN powinien być uwzględniony kurs z dnia 4 września  2023r.
lub uwzględnienie dla każdej transakcji kursu z faktur pierwotnych.

  • Kurs waluty dla korekt zbiorczych in plus

SLIM VAT 3 nie uwzględnia regulacji dla zbiorczej faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania. W przypadku wystawienia jednej zbiorczej korekty w walucie obcej do kilku transakcji należy przyjąć kurs pierwotny każdej z nich.  W tej sytuacji nie należy stosować jednego zbiorczego kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

              Jednym z głównych wyzwań związanych z korektami faktur w walutach obcych jest zmienność kursów wymiany walut. Mogą one znacząco różnić się od czasu wystawienia pierwotnej faktury do momentu korekty. Może to prowadzić do różnic kursowych, które wpływają na wartość korekty oraz mają konsekwencje podatkowe, dlatego proces korekty faktur w walutach obcych powinien być starannie udokumentowany. Na fakturze korygującej powinny znaleźć się informacje dotyczące faktury pierwotnej, danych transakcyjnych, przyczyny korekty, nowych danych oraz obliczeń związanych z korektą. Przemyślane podejście do korekt faktur w walutach obcych przyczynia się do efektywnego zarządzania finansami w środowisku globalnym.

Dowiedz się więcej z naszego bloga