kasa fiskalna
Opublikowano 10 lutego 2023

Częstą zagwozdką dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży w sklepach internetowych jest to czy mają obowiązek rejestracji takich transakcji na kasie fiskalnej? Oczywiście jak to bywa w podatkach, jedyną słuszną odpowiedzią na tak zadane pytanie jest „to zależy”.

Ogólną zasadą jest obowiązek wystawiana faktur sprzedaży w transakcjach z przedsiębiorcami oraz paragonów fiskalnych w przypadku sprzedaży do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co do zasady od obowiązku wystawienia faktury nie ma żadnych odstępstw. Natomiast ogólna reguła dotycząca konieczności rejestracji na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych doznaje pewnych wyjątków. Jednym z nich jest sprzedaż wysyłkowa towarów. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Zwolnienia tam uregulowane mogą być stosowane na warunkach w nim przewidzianych.

W załączniku w pozycji 36 znajduje się zwolnienie z kasy fiskalnej dotyczące sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z przepisani zwolniona z obowiązku ewidencja na kasie fiskalnej jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – -kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zatem alby zastosowanie tego zwolnienia było możliwe muszą łącznie być spełnione następujące warunki:

  1. dostawa towaru nastąpi w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) (nie ma sprzedaży osobistej lub osobistego odbioru towaru);
  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
  • przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia (tu znajduję się m.in. takie towary jak części samochodowe, komputery i inna elektronika, perfumy – wyliczenie przykładowe).

Wątpliwości mogą pojawić się zakresie spełnienia warunku nr 2, w sytuacji kiedy płatności rozlicza podmiot pośredniczący tzn. serwis Allegro, który otrzymuje płatności bezpośrednio od klientów i rozlicza się z przedsiębiorcą poprzez przekazanie zbiorczych przelewów za sprzedane towary na rachunek bankowy firmy. Taki przelew uzupełniany jest o ewidencje, z której wynika, jakiej sprzedaży dotyczą przekazane kwoty – kto jest nabywcą i za jaką transakcję zapłacił. Czy w takiej sytuacji zwolnienie jest dopuszczalne?

Okazuje się, że tak. Taki stan faktyczny był przedmiotem interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0111-KDIB3-2.4012.97.2022.1.MN. W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że dokonuje sprzedaży wysyłkowej natomiast płatność za sprzedawane towary następuje w całości na rachunek bankowy firmy w postaci:

1. bezpośrednich przelewów od klientów za zamówienie,

2. zbiorczych przelewów od firm kurierskich np. GLS, DPD, Poczta Polska (wysyłka “za pobraniem”), wraz z zestawieniem do danej wpłaty z którego wynika jakich transakcji dana wpłata zbiorcza dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana;

3. zbiorczych przelewów od pośredników w płatnościach np. Allegro Pay-U, wraz z zestawieniem do danej wpłaty z którego wynika jakich transakcji dana wpłata zbiorcza dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana;

Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i potwierdził prawo do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej takiej sprzedaży. W tym zakresie wskazał:

Odnosząc się zatem do sprzedaży będącej przedmiotem Pana wątpliwości tj. sprzedaży dokonywanej w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych oraz mając na względzie cyt. przepisy wskazać należy, że zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do niego, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W przypadku prowadzonej przez Pana sprzedaży internetowej dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym (wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich), płatność otrzymywana jest na rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jak Pan sam wskazał jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Ponadto przedmiotem sprzedaży nie są towary o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia.

Zwolnienie ma zastosowanie również w przypadku otrzymywania zapłaty za pośrednictwem systemów płatności online, np. PayU, DotPay czy Przelewy24. To z kolei zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji skarbowej w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.350.2019.2.AJ.

Zatem sprzedaż wysyłkowa towarów sprzedawanych w sklepach internetowych w większości przypadków będzie zwolniona z obowiązku jej rejestracji na kasie fiskalnej. Zwracamy jednak uwagę, że do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i weryfikować czy spełnione są trzy wskazane powyżej warunki. Niespełnienie chociażby jednego z nich np. osobisty odbiór towaru przez klienta wykluczy zwolnienie.

Dowiedz się więcej z naszego bloga