Podatkową książkę przychodów i rozchodów
Opublikowano 7 lutego 2023

Prowadzenie działalności gospodarczej na podatkowej księdze przychodów i rozchodów reguluje Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r.

W książce przychodów i rozchodów umieszczane są  wszystkie zdarzenia gospodarcze, które dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej (tj. dokonana sprzedaż oraz koszty poniesione w celu uzyskania przychodu), wówczas na tej podstawie można obliczyć podatek, jaki Przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić do Urzędu Skarbowego.

Z prowadzenia uproszczonej księgowości mogą skorzystać osoby fizyczne, a także spółki osób fizycznych, tj. Spółki cywilne, jawne i partnerskie.

Limity

Podatkową książkę przychodów i rozchodów może prowadzić w 2023 roku podatnik rozliczający się wg. skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT, który w 2022 roku uzyskał przychód netto ze sprzedaży towarów i usług mniej niż 9.654.400,00 zł ( 2.000.000,00 euro x 4,8272 zł – średni kurs euro w NBP z dnia 3 października 2022 r.). Limit jest przeliczany na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Przekroczenie lub osiągnięcie ww. limitu powoduję w 2023 roku utratę prawa do rozliczenia się na uproszczonej księgowości.

Zaliczka na podatek dochodowy

Przedsiębiorca prowadzący swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może wybrać formę wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W tym przypadku nie ma znaczenia czy podatnik wybrał formę opodatkowania na zasadach ogólnych (12 %-32%) czy podatek liniowy (19%).

Podatnik prowadzący książkę przychodów i rozchodów płaci podatek od osiągniętych dochodów. Dochód należy rozumieć tu jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

1. Jeśli Przedsiębiorąc wybrał miesięczne zaliczkę na podatek dochodowy, termin płatności wypada na 20 dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego dana zaliczka dotyczy. Na przykład: zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń 2023 r. przedsiębiorca powinien opłacić do 20 lutego.

2. Jeśli Przedsiębiorca wybrał kwartalną zaliczkę na podatek dochodowy, termin płatności wypada na 20 dzień miesiąca następującego po kwartale. Na przykład: zaliczka za I kwartał 2023 r. powinna być wpłacona do Urzędu Skarbowego do 20 kwietnia.

Miejsce przechowywania dokumentów

Przechowywanie dokumentów księgowych przez jednoosobową działalność gospodarczą dotyczy zarówno dokumentów w formie papierowej, jak i elektrycznej. Muszą być one przechowywane przez określony czas i w wyznaczonym miejscu.

Okres przechowywania dokumentów wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczą. Przedsiębiorca wyznacza również miejsce przechowywania dokumentów księgowych. Najczęściej jest to biuro rachunkowe, w którym jest rozliczany bądź archiwum.

Zalety i wady prowadzenia książki przychodów i rozchodów

Zalety

 • Opłacanie podatku od dochodu firmy ( w przypadku straty Przedsiębiorca nie płaci podatku);
 • Rozliczenie straty z lat ubiegłych;
 • Możliwość rozbudowania profilu działalności;
 • Tańsza obsługa księgowa;
 • Wliczenie koszów związanych z prowadzeniem firmy;
 • Nieskomplikowane profile działalności gospodarczej można prowadzić samodzielnie dzięki dostępnym na rynku programom komputerowych;
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów przedstawia realną sytuację finansową Przedsiębiorstwa;
 • Znaczna swobodny dysponowania środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;
 • Brak obowiązku przygotowywania sprawozdań finansowych;
 • Czas na rozliczenie roczne do 30 kwietnia;

Wady

 • Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych;
 • Prowadzenie innych ewidencji np.: środków trwałych;
 • Limit przychodu netto do prowadzenia książki przychodów i rozchodów;
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów jest czasochłonne, warto powierzyć ten obowiązek specjalistom;

Podsumowując warto pamiętać, że każda jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga odrębnej analizy i przeliczenia korzyści. Wybierając formę prowadzenia działalności należy indywidualnie rozpatrzeć profil biznesu oraz oszacować koszty i przychody jakie przewiduję osiągnąć  Przedsiębiorca.  O formie opodatkowania można zdecydować  jedynie raz w roku, do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym powstał pierwszy przychód.

Barbara Trzaska

Dowiedz się więcej z naszego bloga