biuro podatkowe
Opublikowano 12 stycznia 2022

Ulga dla klasy średniej to nowe rozwiązanie wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. Polega ono na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku osób osiągających dochody z określonych źródeł i w określonej wysokości. Celem jej wprowadzenia miało być zrekompensowanie negatywnych skutków, które dotknęłyby podatników wskutek Polskiego Ładu, w szczególności braku możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ulga dla klasy średniej – zasady

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać osoby, które w 2022 r. uzyskują przychód ze stosunku pracy oraz z działalności gospodarczej, jednak w tym drugim przypadku ulga dotyczy tylko przychodów rozliczanych na zasadach ogólnych. Poza określonymi źródłami uzyskania przychodów niezbędne jest także, aby przychody osiągnęły określoną wysokość. W skali roku wartość ta musi mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Co do zasady ulga ma być stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej stosowana jest z mocy prawa i płatnicy składek są zobowiązani do jej uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na PIT, jeśli podatnik osiąga miesięczne wynagrodzenie w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł brutto. Jednak w sytuacji, kiedy podatnik wie, że w rozliczeniu rocznym prawdopodobnie jego przychody będą niższe niż  68 412 zł lub wyższe niż 133 692 zł może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi. Jest to wówczas rozwiązanie korzystne, bowiem dzięki złożeniu takiego oświadczenia podatnik na podstawie rozliczenia rocznego nie będzie musiał zwracać kwoty uzyskanej ulgi. Jednocześnie rezygnacja ze stosowania ulgi w zaliczkach nie pozbawi podatnika prawa do skorzystania w z niej rozliczeniu rocznym w sytuacji, gdy okaże się, że jednak takowa przysługuje. Tym samym w przypadku wątpliwości bezpieczniej złożyć takie oświadczenie, aby nie było konieczne dokonywanie zwrotu podatku; warto również skonsultować swoją sytuację z profesjonalnym biurem podatkowym – naszych doradców znajdziecie w Warszawie, Poznaniu i Garwolinie.

Komu opłaca się złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

Rezygnacja z ulgi opłaca się przede wszystkim osobom, które osiągają przychody z kilku źródeł nią objętych. Jeśli podatnik uzyskuje przykładowo przychody z kilku stosunków pracy, a jeden lub kilka z nich są w takiej wysokości, że pracodawca stosowałby miesięczne odliczenie ulgi przy obliczaniu zaliczki, a suma przychodów ze wszystkich tych źródeł w skali roku przekroczy 133 692 zł, to wówczas podatnik utraci prawo do zastosowania tej ulgi. Przekroczenie tej kwoty może także być wynikiem uzyskania nagród lub dodatków z tytułu stosunku pracy. Podobnie, jeśli podatnik przewiduje, że w ciągu roku podatkowego dojdzie do całkowitej utraty przychodów lub ich obniżenia, tak iż w skali roku ich suma nie osiągnie 68 412 zł, to wówczas korzystniejsze może być złożenie takiego oświadczenia. Przykładowo do takiej sytuacji może doprowadzić przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym czy urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Wszystkie te przypadki mogą sprawić, że wysokość przychodów spadnie poniżej poziomu objętego ulgą. Jeśli więc podatnik może przewidywać, że któraś z tych okoliczności będzie miała miejsce, to bezpieczniej złożyć stosowne oświadczenie, aby po rozliczeniu rocznym nie okazało się, że będzie zmuszony zwrócić podatek, którego nie zapłacił, korzystając z ulgi. 

Komu i kiedy należy złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

Podatnik, który nie chce, aby pracodawca uwzględniał ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na podatek, powinien złożyć pracodawcy pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. Wówczas pracodawca nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

Ulga dla klasy średniej a zaliczki na podatek dochodowy – przychody z działalności gospodarczej

Nie przewidziano stosowania ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Niemniej jednak przyjmuje się, że z uwagi, iż taka możliwość nie została także zabroniona, to przedsiębiorca może zarówno stosować tę ulgę już na etapie zaliczek, jak również dopiero w zeznaniu rocznym. Jednakże ocena, czy takie rozwiązanie, podobnie jak w przypadku przychodów osiąganych ze stosunku pracy, będzie korzystne, także zależy od wysokości przychodów za cały rok. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest nieuwzględnianie ulgi w zaliczkach. Trzeba pamiętać, że prawo do skorzystania z ulgi przysługuje tylko w przypadku przychodów z działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, tj. skali podatkowej. Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą korzysta z pomocy specjalisty powinna poinformować biuro rachunkowe, z którym współpracuje o swojej decyzji dotyczącej korzystania z ulgi na etapie zaliczek.

Trzeba mieć też na uwadze, iż według zapowiedzi przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych  w zakresie ulgi dla klasy średniej mają ulec zmianie. W szczególności dotyczy to objęcia ulgą  m.in. umów zlecenia, ale także emerytów czy rencistów. Obecnie są to jedynie zapowiedzi, niemniej jednak podatnicy powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, tak, aby wybrać dla siebie najkorzystniejszą opcję. Osobom, które nie wiedzą jakie rozwiązanie jest dla nich najbardziej korzystne, warto polecić skorzystanie z usług świadczonych przez specjalistyczne biuro podatkowe.

Dowiedz się więcej z naszego bloga