najem prywatny
Opublikowano 29 maja 2023

Takie wnioski płyną z ostatniej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15.05.2023 r. sygnatura: 0111-KDIB3-1.4012.208.2023.1.KO. Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, którego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie szeroko pojętych usług budowlanych. Z tego tytułu w 2021 r. uzyskał obrót w wysokości 197 410,35 zł.

Ponadto w ramach najmu prywatnego przedsiębiorca uzyskał w 2021 roku obrót 18 427,63 zł. Podatnik był przekonany, że w dalszym ciągu  może korzystać ze zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł a obrót jaki uzyskał z najmu prywatnego nie jest wliczany do limitu.

Najem prywatny to na gruncie VAT działalność gospodarcza

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był odmiennego zdania. W uzasadnieniu interpretacji przypomniał, że najem prywatny na gruncie VAT jest usługą, która wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, o ile jest wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa najmu, wskazuje, że ma ona długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe.

Usługa najmu nie jest usługą pomocniczą

Organ podatkowy odniósł się również do wątpliwości wnioskodawcy związanych z uznaniem najmu za usługę o charakterze pomocniczym do głównej działalności podatnika.Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT do limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia nie bierze się pod uwagę m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych. Najem nieruchomości mieszkalnych na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe jest czynnością podlegającą wolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z podatnikiem, że świadczona przez niego usługa najmu miała charakter pomocniczy. W ocenie Organu:

„(…) aby ocenić, czy świadczona usługa ma charakter „pomocniczy”, należy wziąć pod uwagę to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika.

Na gruncie niniejszej sprawy należy zauważyć, że jak wcześniej wskazano, świadczenie usług najmu wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Zatem w przedmiotowej sprawie najem nieruchomości jest przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej Pana, a więc nie ma charakteru transakcji pomocniczych do działalności związanej z wykonywaniem pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, lecz są to transakcje podstawowe – w zakresie odrębnego rodzaju (przedmiotu) wykonywanej przez Pana działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że świadczona przez Pana usługa najmu mieszkań na cele mieszkaniowe jest stałym elementem wbudowanym w funkcjonowanie przedsiębiorstwa Pana i jest świadczona odrębnie w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Tym samym usługa ta nie ma charakteru incydentalnego, okazjonalnego, lecz ma charakter ciągły. Zatem usługi najmu nieruchomości, które świadczy Pan, nie są usługami pomocniczymi, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 lit a) ustawy.”

Obrót z najmu należy uwzględnić w ewidencji sprzedaży

Mając na względzie wnioski płynące z powyższej interpretacji, wszyscy przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT i uzyskujący dodatkowy dochód z najmu nieruchomości powinni pamiętać o wliczaniu go do limitu obrotu. W tym celu dochód taki należy uwzględniać w uproszczonej ewidencji sprzedaży prowadzonej w celu monitorowania czy sprzedaż nie przekroczyła progu 200 000 tys. Może się bowiem okazać, że dodatkowy obrót z tego tytułu będzie miał decydujące znaczenia dla możliwości dalszego korzystania ze zwolnienia.

Dowiedz się więcej z naszego bloga