Nowy plik JPK VAT
Opublikowano 1 września 2020

Z dniem 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. 

W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT_7M/VAT_7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Celem planowanych zmian jest co do zasady uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik ma się bowiem łączyć z rejestrem VAT, jak i deklaracją VAT. Te dokumenty aktualnie składane są odrębnie. Jednakże w praktyce wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników oraz dla księgowych

Jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Zakres danych, które trzeba gromadzić do poprawnego uzupełnienia nowego JPK_VAT, będzie więc większy, np. oznaczenie typu dowodu sprzedaży, uzupełnianie grupy towarów i usług, oznaczenie procedury, itp

Ważne!

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”.

Informacje zawarte w nowym pliku JPK_VAT, mają dla administracji podatkowej istotne znaczenie. Mają one bowiem służyć zautomatyzowanemu wykrywaniu nieprawidłowości w rozliczaniach VAT.

W związku z tym muszą być rzetelnie sporządzone. W przypadku błędów nakładane będą kary administracyjne.

Właściwe oznaczanie towarów i usług, powinno być dokonywane już na etapie fakturowania. To od prawidłowego oznaczania faktur od dnia 1 października 2020 roku będzie w dużej mierze zależeć sposób wypełniania obowiązku raportowania nowego pliku JPK.

Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi

Od dnia 1 października 2020 roku dla niektórych podatników, który dostarczają towary albo świadczą usługi wymienione w poniższej tabeli powstanie obowiązek właściwego ich oznaczania w nowym pliku JPK. W związku z tym na fakturach dokumentujących sprzedaż wymienionych niżej towarów / usług powinien znaleźć się dodatkowo właściwy kod GTU. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13. Kod może zostać umieszczony na fakturze w dowolnym miejscu np. obok nazwy towaru/usług.

OznaczenieGrupa towarów lub usługWyjaśnienia
GTU_01napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi gastronomicznej to oznaczenie nie ma zastosowania.
GTU_02towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u. (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy)Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa u.p.t.u.
GTU_031) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 2) oleje smarowe, 3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, 4) oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, 5) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją 
GTU_04wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
GTU_05odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do u.p.t.u. (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane) 
GTU_06urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do u.p.t.u. (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne) 
GTU_07pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.
GTU_08metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do u.p.t.u. oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do u.p.t.u. (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych) 
GTU_09leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczneJeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu art. 37av Prawa farmaceutycznego, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.
GTU_10budynki, budowle i gruntyOznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem oznaczenie GTU_10 należy zastosować do: – leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, – sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu Nie podlegają oznaczeniu GTU_10 usługi budowlane i remonty budynków.
GTU_11usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
GTU_12usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychW ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które należy oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być wskazanie na PKD usługi tzn.:- doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,- księgowe: 69.20.2- prawne: 69.1- zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1- marketingowe: 73.11.12- firm centralnych: 70.1,- reklamowych: 73.1,- badania rynku i opinii publicznej: 73.2,- badań naukowych i prac rozwojowych: 72,- szkoleniowe: 85.
GTU_13usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

Oznaczeniu GTU podlegać będzie także refakturowanie usług. W przypadku bowiem, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Oznaczenia dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi

W nowym pliku JPK od dnia 1 października 2020 roku, podatnicy zobowiązani będą do oznaczania transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oznacza to, że podatnicy powinni bardzo szczegółowo przeanalizować istnienie możliwych powiązań z kontrahentami. W przypadku dokonywania transakcji z podmiotem powiązanym, należy na fakturze umieścić oznaczenie „TP”.

Za podmiot powiązany uznaje się:

  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

  • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  • podatnika i jego zagraniczny zakład.

Z kolei, przez wywieranie znaczącego wpływu, rozumie się:

  • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na obowiązek wskazywania transakcji, dla których pomiędzy jej stronami (tj. pomiędzy kontrahentami lub osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne) istnieje powiązanie o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy.

Oznaczenie „MPP”

Obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności objęta jest sprzedaż, której przedmiotem jest dostawa towaru lub świadczenia usługi z załącznika nr 15 do u.p.t.u. jeżeli jest ona udokumentowana fakturą, opiewającą na kwotę przekraczającą 15.000 zł.

W sytuacji, gdy na fakturze brak będzie oznaczenia MPP, a transakcja będzie podlegała obowiązkowemu mechanizmowi podzielnej płatności, wówczas w nowym pliku JPK podatnik zobowiązany będzie do zastosowania oznaczenia „MPP”. Z drugiej strony, w przypadku, gdy na fakturze zamieszczona zostanie adnotacja „MPP”, pomimo braku takiego obowiązku w rozumieniu u.p.t.u. to podatnik nie powinien w nowym pliku JPK zastosować oznaczenia „MPP”. W rezultacie, w nowym JPK trzeba będzie wskazywać, kiedy transakcja jest objęta podzieloną płatnością, ale tylko tą obowiązkową. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. 

Przedsiębiorcy, którzy obecnie stosują mechanizm podzielnej płatności dobrowolnie, aby z jednej strony uprościć sobie proces wystawiania faktur, bez szczegółowej analizy zakresu transakcji, a z drugiej strony, by uniknąć ryzyka sankcji w razie braku takiego oznaczenia, będą zobowiązane zmienić praktykę od momentu wejścia w życie nowego pliku JPK.

Podsumowując

Oznaczając wymienione powyżej towary / usługi właściwym kodem GTU już na wstępnym etapie przy wystawieniu faktury, umożliwi sprawne sporządzenie i wysyłkę nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga