doradca
Opublikowano 21 listopada 2022

Rosnąca inflacja drenuje portfele Polaków, wzrosty cen widać na każdym kroku. Dotyczy to również wszelkich paliw kopalnych będących nośnikami energii- węgla, ropy, gazu. Pokłosiem tego są wzrosty cen za energię elektryczną. W celu zapewnienia stabilizacji cen energii rząd w drodze ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ustalił cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z tzw. odbiorcami uprawnionymi. Do grupy tych podmiotów zaliczają się nie tylko gospodarstwa, dla których maksymalna cena prądu została ustalona na 693 zł/MWh, ale również jednostki samorządu terytorialnego, szeroko rozumiane podmioty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, kościoły) a także sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dla których maksymalna cena prądu ma wynosić 785 zł/MWh.

Warunkiem stosowania w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym cen maksymalnych jest złożenie przez uprawnionych odbiorców oświadczenia przygotowanego przez Ministra Klimatu i Środowiska. Oświadczenie takie należy złożyć w zakładzie energetycznym w formie papierowej (osobiście lub pocztą) lub elektronicznej do dnia 30 listopada 2022 r. Na jego podstawie dostawca energii od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. ma obowiązek stosowania wobec odbiorcy ceny energii nie wyższej niż cena maksymalna.

Jak wypełnić oświadczenie

Wzór oświadczenia został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra klimatu i środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Oświadczenie jest podzielone na pięć części.

Pierwsza cześć zawiera dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego. W tym miejscu należy podać swoje dane: nazwę, adres siedziby, NIP, a w przypadku jego braku – PESEL. Podajemy również numer telefonu i adres e-mail. Powyższe dane można znaleźć na fakturze za energię elektryczną lub w umowie z dostawcą energii.

W części drugiej podaje się dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy takie jak: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu (dowodu osobistego lub paszportu), nr telefonu i adres e-mail.

Część trzecia przeznaczona jest do uzupełnienia jeśli uprawniony odbiorca chce podać dane drugiej reprezentującej go osoby i zawiera zakres danych analogicznych jak część druga.

Część czwarta składa się z tabeli, w której podaje się informacje o punktach poboru energii elektrycznej. Wzór oświadczenia zawiera miejsce na podanie 25 punktów poboru energii. Jeśli jest ich więcej należy dodać kolejną stronę obejmującą informacje o pozostałych punktach poboru energii. W kolumnie pierwszej należy podać numer punktu poboru energii elektrycznej znajdujący się na fakturze lub umowie. W kolumnie drugiej należy podać kategorię odbiorcy uprawnionego (podajemy wartość 1,2,3,4) – zgodnie z wyborem w punkcie 5 Oświadczenia. W kolumnie trzeciej należy podać datę zawarcia umowy dla danego punktu poboru energii – w formacie rok, miesiąc, dzień.

W kolumnie czwartej należy wpisać szacunkową wielkość zużycia energii w danym punkcie poboru energii w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Wielkość planowanego zużycia energii można oprzeć na danych o historycznym zużyciu np. z roku 2021 lub 2022. Dopuszczalne jest wpisanie wartości wyższych niż historyczne, jeśli odbiorca uprawniony zakłada zwiększenie zużycia energii. Jest to swego rodzaju prognoza. Prognozę podajemy wraz z jednostką miary – kWh lub MWh – wzór z rozporządzenia tego nie prezyduje. Należy zwrócić jednak uwagę, że dostawcy energii w przygotowanych we własnym zakresie oświadczeniach czasami wskazują jednostkę miary, np. we wzorze przygotowanym przez ENEA wartość należy podać w kWh.

W kolumnie piątej wpisujemy – część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną (w %, do 2 miejsc po przecinku). Natomiast w kolumnie 6 – część energii elektrycznej nieobjętą ceną maksymalną (w %, do 2 miejsc po przecinku). Wartości procentowe z kolumny 5 i 6 dla jednego punktu poboru energii muszą się sumować do 100%. Ich wypełnienie jest obowiązkowe.

Przykładowo.

Mały przedsiębiorca posiada budynek, w którym całość energii elektrycznej zużywa na potrzeby podstawowej działalności gospodarczej. W rozumieniu ustawy roku jest wiec uprawnionym odbiorcą.  Jego prognozowane zażycie energii w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 będzie wynosiło 30 kWh. W związku z tym w kolumnie 4 wpisze wartość 30 kWh, w kolumnie 5 – 100%, a w kolumnie 6 – 0%.

Część piąta zawiera oświadczenia wskazujące, do której grupy uprawnionych odbiorców zalicza się podmiot składający oświadczenie. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców należy zaznaczyć checkbox nr 1. W części piątej wpisujemy również miejscowość i datę wypełnienia oświadczenia i składamy podpis. Dokument można podpisać własnoręcznie – w przypadku składania oświadczenia w postaci papierowej, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym – jeżeli oświadczenie ma być złożone w postaci elektronicznej.

Niezłożenie oświadczenia w terminie

Zgodnie z ustawą złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, po 30 listopada 2022r. zobowiązuje dostawcę energii do stosowania wobec niego ceny maksymalnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zatem jeśli przedsiębiorca złoży oświadczenie w grudniu 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło zastosować cenę maksymalną do jego zużycia energii od 1 stycznia 2023 r.

Dowiedz się więcej z naszego bloga