biuro księgowe
Opublikowano 30 listopada 2021

Płaca minimalna określana jest jako najniższy dopuszczalny przez państwo poziom wynagrodzenia, jakie powinien otrzymać pracownik za swoją pracę. Co ważne dotyczy ona nie tylko osób pozostających w stosunku pracy, lecz także osób wykonujących umowę zlecenia. Płaca minimalna jest niezależna od kompetencji danego pracownika, nie może być też uzależniona od innych składników wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik.

Przepisy dotyczące płacy minimalnej w Polsce

Minimalne wynagrodzenie, czyli tzw. płaca minimalna w Polsce, uregulowana została w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z przepisami ustawy, minimalne wynagrodzenie powinno zostać ustalone do dnia 15 lipca każdego roku  następnie do 15 września wydane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W 2017 roku oprócz płacy minimalnej wynikającej ze stosunku pracy, wprowadzono także minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących umowę zlecenia oraz umowę o świadczenie usług.

Decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej w 2022 roku

Ustalanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę powinno odbywać się w drodze konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. W związku z tym, że zaproponowana wysokości płacy minimalnej przez rząd nie została uzgodniona na forum Rady Dialogu Społecznego w ustawowym terminie, Rada Ministrów była zobowiązana ustalić jej poziom w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, jakie Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 października 2021 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych została ustalona na poziomie 19,70 złotego brutto. W stosunku do ubiegłego roku w przypadku umów o pracę jest to wzrost o 210 zł, a w przypadku umów cywilnoprawnych nastąpi wzrost o 1,40 zł na godzinę. Minimalne wynagrodzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Płaca minimalna a wynagrodzenie „na rękę” w 2022 roku

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę i zarabiający najniższe wynagrodzenie, musi liczyć się z tym, że jego wzrost wynagrodzenia na „rękę” nie wyniesie dokładnie 210 zł. Podana kwota jest wartością brutto, od której należy odliczyć odpowiednie składki. Warto pamiętać, że im wyższe osiągane wynagrodzenie, tym wyższa wysokość odprowadzanych składek. Po odprowadzeniu wszystkich składek (w tym rentowej, chorobowej, zdrowotnej) oraz po uwzględnieniu zapisów Polskiego Ładu, pracownik zatrudniony na umowie o pracę i zarabiający najniższe wynagrodzenie otrzyma „do ręki” nawet 2363,56 zł. W tym przypadku pracownik zyskuje dodatkowe 154 złote miesięcznie, z uwagi na brak obowiązku opłacania podatku dochodowego. W przypadku umowy zlecenie stawka godzinowa netto (bez uwzględniania rozwiązań Polskiego Ładu)  z opłaceniem dobrowolnej składki chorobowej wyniesie 14,91 zł.

Co bierze pod uwagę rząd, ustalając płacę minimalną na rok następny?

Dokładne dane, jakie jest zobligowany wziąć pod uwagę rząd przy ustalaniu wysokości płacy minimalnej, określone zostały w art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy takie dane jak:

– wskaźnik cen z poprzedniego roku,

– prognozowane ceny na kolejny rok kalendarzowy,

– wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku kalendarzowego,

– poziom życia określonych grup społecznych,

– ponoszone wydatki w gospodarstwach domowych.

Rada Ministrów, proponując w drodze konsultacji wysokość minimalnego wynagrodzenia zwraca też uwagę na kwestie związane z warunkami gospodarczymi państwa oraz wskaźnik realnego przyrostu PKB.

Najważniejsze rozwiązania Polskiego Ładu mające wpływ na wysokość minimalnego wynagrodzenia

Do najważniejszych założeń Polskiego Ładu, oprócz zmian podatkowych oraz zmian w wynagrodzeniach, zalicza się wsparcie pracy dla osób młodych, ograniczenie tzw. umów śmieciowych oraz wsparcie reformy zatrudnienia. Pomimo tego, że Senat proponował wydłużenie vacatio legis Polskiego Ładu i rozpoczęcie jego obowiązywania z początkiem 2023 roku, Sejm odrzucił poprawki, przez co stało się niemal pewne, że nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem 2022 roku. Jakie są najważniejsze założenia dot. wynagrodzeń, które reguluje Polski Ład? Zaliczyć do nich należy:

– zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Do końca 2021 roku będzie wynosić ona 8 tys. zł, od 2022 roku kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł.

– zmienią się także zasady odliczania składki zdrowotnej. Jeszcze do 2021 roku wynosiła ona 9 procent, jednak dużą jej część (czyli 7,75 procenta) można było z niej odliczyć. Nowe przepisy znoszą taką możliwość.

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarabiający minimalne wynagrodzenie skorzystają na Polskim Ładzie w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W przypadku osób zatrudnionych na umowach zlecenia Polski Ład będzie korzystny dla zleceniobiorców którzy zarabiają miesięcznie do 4,3 tys. złotych brutto (oraz jeśli opłacają składki ZUS).

Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub zlecenie i masz pytania dotyczące zmian swoich obowiązków w związku z podniesieniem płacy minimalnej, skontaktuj się z jednym z naszych biur rachunkowych w Garwolinie, Poznaniu lub w Warszawie.

Dowiedz się więcej z naszego bloga