minimalne wynagrodzenie 2023
Opublikowano 29 sierpnia 2022

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Poniżej specjaliści z naszego biura księgowego przybliżają wprowadzone zmiany i dokonują oceny planowanych podwyżek.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

Zgodnie z projektem w 2023 roku czekają nas dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Związane jest przepisani ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którymi jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ( tj. inflacja), wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca br. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2023” przewidziano następujące prognozy:

  • średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 107,8 %,
  • realny przyrost PKB – 3,2%.

W związku z tym ustawowe warunki do podwójne podwyżki zostały spełnione.

Dwie podwyżki w trakcie roku

W rozporządzeniu proponuje się, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3383 zł, czyli o 373 zł, co stanowi podwyżkę o 12,4% w stosunku do roku 2022;
  • od dnia 1 lipca 2023 r. do kwoty 3450 zł; czyli o 440 zł, co stanowi podwyżkę o 14,6% w stosunku do roku 2022;

Oznacza to wzrost średni wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. do kwoty 3416,50 zł.

Ponadto rozporządzenie przewiduje podwyższenie w 2023 r. minimalnej stawki godzinowej: dla określonych umów cywilnoprawnych. Wyniesie ona odpowiednio:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. 22,10 zł, co oznacza wzrost o 2,4 zł rok do roku, czyli o 12,2%.;
  • od dnia 1 lipca  2023 r. 22,50 zł, co oznacza wzrost o 2,8 zł rok do roku, czyli o 14,2%.

Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę – biuro księgowe ocenia

Ministerstwo finansów szacuje, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał wpływ na ok 2,7 mln pracowników otrzymujących wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę ze stawką wynagrodzenia pomiędzy obecnym a projektowanym minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Dla nich oznacza to wzrost wysokości dochodów do rozporządzenia oraz podniesienie wysokości świadczeń z ZUS z uwagi na wzrost wzrostu wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne oraz chorobowe.

Każdy medal ma jednak dwie strony. Specjaliści zajmujący się prowadzeniem księgowości firm podkreślają, że dla przedsiębiorców oznacza to wzrost całkowitych kosztów pracy w związku z wypłatą wynagrodzeń pracownikom otrzymującym wynagrodzenie na poziomie minimalnego. Ponadto wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych grup przedsiębiorców oraz składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek ZUS oraz „Małego ZUS plus”.  

Dla budżetu państwa podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost wydatków państwa w 2023 r. o ok. 1153,97 mln zł w skali roku.

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz poznać szczegółowe prognozy finansowe związane z podwyżką wysokości płacy minimalnej w 2023 roku, skorzystaj z doradztwa profesjonalnego biura księgowego i przygotuj się na nadchodzące zmiany.

Dowiedz się więcej z naszego bloga