Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta

Podatek od przychodów z budynków - jak go rozliczyć?

Podatek od przychodów z budynków w Polsce jest jednym z podatków, wskazanych na gruncie zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasadą jest, że zapłacisz ten podatek, gdy jako posiadacz lub współposiadacz budynku przekazujesz go do użytku na mocy umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej analogicznej umowy.

W jakiej wysokości należy jednak go zapłacić i kto jest wyłączany od jego zapłaty?

 

Podatek od przychodów z budynków

 

Według art. 30g ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1)     stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2)     został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3)     jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– zwany jest ,,podatkiem od przychodów z budynków” i wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Wskazany w przepisie przychód stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

 

Bardzo zbliżone regulacje dotyczące tego podatku zawarte są również na gruncie ustawy o CIT (art. 24b ust.1), natomiast tutaj ustawa do zapłaty tego podatku wymaga jeszcze jednej dodatkowej przesłanki, a mianowicie by budynek był składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą. Wtedy także istnieje konieczność zapłaty tego podatku na gruncie CIT i stawka jest identyczna jak w ustawie o PIT.

 

Trzeba przy tym także wskazać, że nie podlegają opodatkowaniu budynki mieszkalne udostępnione w ramach wdrażania programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, takich jak TBS czy Program Mieszkanie+. Podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków stanowi suma dochodów z poszczególnych nieruchomości, która jest zmniejszana o kwotę 10 milionów złotych. Nadto, w przypadku gdy budynek stanowi własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, to wartość początkową przypadającą na wspólnika ustala się proporcjonalnie do posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku.

 

Z kwestii praktycznych warto także wiedzieć, że jeśli budynek jest wykorzystywany tylko częściowo, to wówczas dochód ze środka trwałego, którym jest budynek, ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do użytku w stosunku do całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Natomiast takiego przychodu wcale nie trzeba ustalać, kiedy łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie będzie przekraczał 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

 

Jak zapłacić podatek od budynków? Do kiedy? 

 

Pojawia się także pytanie – co w przypadku gdy budynek jest wynajmowany na podstawie umowy leasingu? Otóż podmiotem odpowiedzialnym za opłacenie tego podatku, kiedy budynek jest wynajmowany na podstawie umowy leasingu, jest ten podmiot, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych (czyli wpisuje go do ewidencji środków trwałych). Podatek ten obejmuje wszystkie budynki biurowe, handlowe, magazynowe oraz hotelowe zlokalizowane na terytorium Polski i wynajmowane lub udostępniane w inny sposób. Jednakże trzeba pamiętać, iż nie dotyczy on budynków wykorzystywanych wyłącznie na własne potrzeby.

 

Jeśli jesteśmy już natomiast zobowiązani do zapłaty tego podatku, to najpierw należy wyliczyć opłatę za każdy okres, w którym udostępnia się budynki do użytku. Następnie, należy uiścić tę kwotę na konto urzędu skarbowego do 20. dnia kolejnego miesiąca. Co ważne, można także odliczyć tę sumę od zaliczki na podatek dochodowy. Jesteśmy także zwolnieni z konieczności zapłacenia tego podatku, gdy jego kwota jest niższa niż zaliczka na podatek za dany okres. Ostateczne rozliczenie “podatku od budynków” przeprowadza się natomiast w rocznym zeznaniu podatkowym, gdzie możemy odjąć tę opłatę od podatku CIT lub PIT należnego za cały rok.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?