Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta


Podwyższone stawki amortyzacji - zasady, warunki

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, co do zasady, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, które są określone w wykazie stawek amortyzacyjnych. Warto jednak zaznaczyć, że stawki amotyzacyjne podatnicy mogą podane stawki obniżyć lub podwyższyć.

 

W niniejszym artykule omówimy zasady i warunki zastosowania stawek amoryzacji.

 

WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH – WARUNKI

 

W pierwszej kolejności warto wskazać, że możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Stawki podwyższonych stawek amortyzacyjnych są natomiast jednakowe.

 

Biorąc pod uwagę przepisy, podatnicy mogą podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać, co do następujących środków trwałych i do następujących wysokości:

  • dla budynków i budowli używanych w warunkach:
  1. pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,
  2. złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4;
  • dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4;
  • dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

 

Podkreślenia wymaga, że podatnik identyfikując przyczyny umożliwiające podwyższenie stawki amortyzacyjnej powinien kierować się objaśnieniami dotyczącymi warunków używania budynków i budowli, określenia szczególnej sprawności maszyn, urządzeń i środków transportu oraz maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.

 

Wyjaśnienie, o których mowa powyżej znajdują się w objaśnieniach do wykazu stawek amortyzacyjnych. Wskazane są one w załącznikach do ustaw, zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Pierwsze z objaśnień wskazuje nam,  za pogorszone warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

 

Z kolei za złe warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

 

Natomiast przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

 

Ostatanie objaśnienie dotyczy natomiast maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

 

WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH – ZASADY

 

Co do zasad podwyższania stawek amortyzacyjnych należy wskazać, że w zakresie wskazanych powyżej środków trwałych w pkt 1 i 2, podwyższenie może być dokonane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym to wystąpiły okoliczności uzasadniające podwyższenie stawki.

Inne są jednak zasady dotyczące podwyższenia stawki amortyzacyjnej co do środków trwałych wskazanych powyżej w pkt 3.  W tym przypadku podwyższenie stawki może nastąpić począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

 

Jest to ważne, ponieważ jeżeli podatnik przeoczy ten termin i zacznie amortyzować składniki majątkowe według stawki podstawowej, to naliczanie amortyzacji według stawki podwyższonej można rozpocząć dopiero od początku następnego roku podatkowego.

 

 

PODSUMOWANIE

 

Podatnicy w określonych przypadkach mogą korzystać z podwyższonych stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca uregulował kategorie środków trwałych, co do których możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki. Uregulowano również maksymalne podwyższenia stawek.

 

Oprócz spełnienia samych warunków należy również pamiętać, że uregulowane zostały również zasady ich stosowania. Istotne jest, jeżeli zamierza się skorzystać z podwyższonej stawki amortyzacyjnej, aby dokonać tego w terminie określonym w ustawie.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?