składka zdrowotna od prokurentów
Opublikowano 30 czerwca 2022

W dniu 10.06.2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (tzw. Polski Ład 2.0), która ma wdrożyć kilka zmian w Polskim Ładzie. Jedną z nich jest doprecyzowanie istniejących w ustawie o PIT oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wątpliwości dotyczących obowiązku opłacania składki zdrowotnej od wynagrodzenia prokurentów.

Nieprecyzyjne przepisy Polskiego Ładu powodowały niejasność dotyczącą tego, czy prokurent pełniący swoje funkcje na mocy aktu powołania powinien, podobnie jak członkowie zarządu, podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w brzemieniu od 1 stycznia 2022 r. wskazywały bowiem, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (66 ust. 1 pkt 35a).

Stanowisko Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Minister Zdrowia w swoim stanowiskuz dnia 18 lutego 2022 r. dotyczącym osób powołanych do pełnienia funkcji wskazał, że „w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych prawodawca zastosował wyrażenie „akt powołania”, które należy czytać w sposób literalny. Jeżeli zatem przepisy ustaw szczególnych dotyczących poszczególnych grup osób operują wyrażeniem „powołuje”, to jest to czynność konwencjonalna, która przynależy do zakresu przedmiotowego wyrażenia „akt powołania”.

W świetle powyższego należy skonkludować, że powołanie prokurenta jest czynnością, która przynależy do zakresu wyrażenia „akt powołania”, a zatem na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych, prokurenci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.”

Analogiczne stanowisko zajął również Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2022 r., znak: BP.5132.7.2022,2022.54552.AM. Organ uznał za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 13 stycznia 2022 r., zgodnie z którym prokurent ustanowiony uchwałą zarządu spółki z o.o. i pobierający wynagrodzenie na postawie tej uchwały nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach.

Nowelizacja ustawy ucina wszelkie wątpliwości

Polski Ład 2.0 w sposób jednoznaczny wymienia prokurentów obok członków zarządu jako osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z związku pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu. Znowelizowany przepis ustawy stanowi, że obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęte są osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł. Tym samym znikają wszelkie dyskusje dotyczące tego, czy prokurent ma obowiązek zapłaty składki zdrowotnej od swojego wynagrodzenia, czy nie.

Końcowo warto zwrócić uwagę, że prokurenci odprowadzą składkę zdrowotną już od pierwszej zarobionej złotówki. Przewidziane zwolnienie kwotowe w wysokości 6 000 zł nie dotyczy członków zarządu ani prokurentów. Zwolnienie to jest adresowane do bardzo wąskiego grona osób uzyskujących określone dochody np. dochody biegłych w postępowaniach sądowych, ławników, dochody z tytułu pełnienia jakichś funkcji obywatelskich np. członków komisji wyborczych. W związku z tym prokurenci nie mogą z niego skorzystać. Jeśli macie Państwo wątpliwości i pytania dotyczące tego tematu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem doradztwa podatkowego.

Dowiedz się więcej z naszego bloga