sprzedaż mieszkania z wyposażeniem podatek vat
Opublikowano 22 listopada 2023

Sprzedaż mieszkania wraz z wyposażeniem to złożona transakcja, która podlega różnym zasadom opodatkowania, w tym podatkowi od towarów i usług (VAT) w Polsce. W przypadku sprzedaży nieruchomości wraz z wyposażeniem mogą pojawić się pytanie dotyczące tego, jaką należy wówczas stosować stawkę podatku VAT?

Sprzedaż mieszkania z wyposażeniem

Na początku w tym zakresie należy wskazać na art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy on stawek podatku VAT. Według ust. 12 tego przepisu, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do:

  1. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  2. robót konserwacyjnych dotyczących:

a)   obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b)  lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Dodatkowo, sprzedaż mieszkania może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w ustawie o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 10. Według tego przepisu, zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ze zwolnienia można zatem korzystać po spełnieniu tych warunków. Na podstawie złożonego oświadczenia można także zrezygnować ze wskazanego zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy. Według tego uregulowania, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
  2. złożą:
  3. przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub
  4. w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów – zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Konsekwencje sprzedaży wyposażenia w VAT

W kontekście wyposażenia mieszkania należy natomiast wskazać, że zbycie wyposażenia nie podlega zwolnieniu, więc często w praktyce po prostu rozdziela się te dwie transakcje (osobno mieszkanie, a osobno wyposażenie, wskazując na odpowiednie postanowienia umowne albo zawierając oddzielne umowy). Wyposażenie mieszkania wówczas podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Wyposażenie niezwiązane w sposób trwały oraz funkcjonalny z konstrukcją nieruchomości (czyli np. wolnostojące meble) należy bowiem zaliczyć do przynależności, a nie do części składowych (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego).

Tylko w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży są elementy wyposażenia, które są połączone z lokalem mieszkalnym w sposób trwały, będąc jego częściami składowymi, będą one stanowić nierozerwalną część nieruchomości. Wyłącznie wówczas można zastosować omówione wyżej regulacje.

Podsumowanie – sprzedaż mieszkania z wyposażeniem a konsekwencje w VAT

Podsumowując, precyzyjna dokumentacja transakcji, w tym umowa sprzedaży z jasnym podziałem na wartość nieruchomości i wartość wyposażenia, pomoże uniknąć niejasności odnośnie opodatkowania. Zwykle stosujemy wówczas stawkę zwolnioną/preferencyjną dla dostawy lokalu i 23% stawkę VAT dla dostawy wyposażenia. Przed dokonaniem sprzedaży mieszkania z wyposażeniem, zaleca się skonsultowanie z ekspertami z dziedziny prawa podatkowego, aby zaplanować transakcję zgodnie z przepisami i uniknąć ewentualnych niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej podatku VAT

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Dowiedz się więcej z naszego bloga