dofinansowanie-wynagrodzenia
Opublikowano 3 kwietnia 2020

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZE ŚRODKÓW FGŚP 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich firm (bez względu na wielkość firmy)

Dofinansowaniem objęte są wynagrodzenia pracowników (Art. 15g ust. 1) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (Art. 15g ust. 2) od części wynagrodzeń objętej dofinansowaniem. 

Dofinansowaniem objęte są także wypłaty dla Zleceniobiorców jeżeli podlegają oni z tego tytułu zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Kryteria dotyczące pomocy dotyczące firm objętych pomocą:

  • firma składająca wniosek nie może mieć zaległości w ZUS oraz w Urzędzie Skarbowym według stanu na koniec III kwartału 2019 roku tj. na dzień 30 września 2019 roku;
  • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości;
  • firma zanotowała spadek obrotów liczony w następujący sposób:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Spadek obrotów zatem możemy liczyć jako:

  • porównanie roku 2020 do roku 2019 -wówczas bierzemy pod uwagę 2 miesiące lub dowolnie wybrane 60 dni-minimalny spadek 15%
  • porównanie 1 miesiąca z 2020 roku do miesiąca poprzedniego z 2020 roku lub dowolnie wybrane 30 dni – minimalny spadek obrotów -25%.

Spadek obrotów można liczyć w ujęciu wartościowym lub ilościowym.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% (Art. 15g ust. 6), nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie (tj. 2.600 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wypłata wynagrodzenia dofinansowana jest ze środków FGŚP w wysokości 50%. Z FGŚP dofinansowane są także składki ZUS od wynagrodzenia objętego dofinansowaniem należne od pracodawcy. 

Przedsiębiorca, spełniający kryteria może także w okresie przestoju ekonomicznego wywołanego COVID-19 obniżyć również wymiar czasu pracy (Art. 15g ust. 8) nie więcej niż o 20%, z zastrzeżeniem że wymiar czasu pracy pracownika nie może być niższy niż 0,5 etatu. 

Po obniżeniu wymiaru czasu pracy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z FGŚP w wysokości 50% tego obniżonego wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, w części finansowanej przez Pracodawcę. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił kwalifikowany spadek obrotów zatrudnia pracownika na pełnym etacie z wynagrodzeniem minimalnym tj. 2.600 zł.

Przedsiębiorca ma następujące możliwości:

1.      Nie obniżać wymiaru czasu pracy pracownika;

2.      Nie obniżać wynagrodzenie pracownika;

3.      Uzyskać dofinansowanie z FGŚP w wysokości 50% tj. 1.300 zł + składki ZUS od tego wynagrodzenia (ZUS około 250 zł) tj. razem około 1.550 zł;

Lub:

1.        Obniżyć wymiar czasu pracy o 20% tj. do wysokości 0,8 etatu,

2.        Zmniejszyć wynagrodzenie tego pracownika do: 2.080 zł (2.600*0,8)

3.        Uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika w wysokości 50% tj. 1.040 zł + składki ZUS od tego wynagrodzenia (ZUS około 210 zł);

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15.681zł.

Pracodawca zobowiązany jest zawrzeć POROZUMIENIE z pracownikami określające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego. 

Kopię porozumienia trzeba przedstawić do właściwej Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w terminie 5 dni od dnia zawarcia porozumienia. 

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Wnioski o dofinansowanie będą składane do Wojewódzkich Urzędów Pracy. 

Nie ma określonych terminów składania wniosków. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga