dofinansownaie-wynagrodzenia
Opublikowano 5 maja 2020

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTĘ 

Dofinansowanie dotyczy: mikroprzedsiębiorców, małym oraz średnim przedsiębiorców.

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą. 

Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi. Oznacza to że przyznanie dofinansowania nie jest obligatoryjne.   

Dofinansowanie dotyczy pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne jeżeli z tego tytułu osoby te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym.

Dofinansowaniem objęte są wynagrodzenia i składki ZUS od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez Pracodawcę, w firmach w których nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Spadek obrotów rozumie się jako zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów w ujęciu wartościowym jest to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie wynosi:

1.      50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.300 zł oraz składki ZUS od tej kwoty- w przypadku gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 30%;

2.      70% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.820 zł oraz składki ZUS od tej kwoty- w przypadku gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 50%;

3.      90% minimalnego wynagrodzenia tj. 2.340 zł oraz składki ZUS od tej kwoty- w przypadku gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 80%;

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Rada Ministrów może przedłużyć ten okres mając na uwadze okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii oraz skutki nim wywołane. 

Dofinansowane jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego według siedziby pracodawcy lub miejsca wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez PUP. 

Dodatkowe warunki dofinansowania:

  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości wnioskodawcy,
  • brak zaległości wobec ZUS i US na dzień 30 września 2019 roku,

Dowiedz się więcej z naszego bloga