Tarcza antykryzysowa - pomoc dla samozatrudnionych
Opublikowano 6 kwietnia 2020

DOFINANSOWANIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH PRZEZ STAROSTĘ

Dofinansowanie dotyczy: osób prowadzących działalność gospodarczą nie zatrudniających pracowników 

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą. 

Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi. Oznacza to że przyznanie dofinansowania nie jest obligatoryjne.   

Dofinansowanie dotyczy samozatrudnionych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

Spadek obrotów rozumie się jako zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów w ujęciu wartościowym jest to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie wynosi:

  1.       50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.300 zł – w przypadku gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 30%;
  2.       70% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.820 zł – w przypadku gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 50%;
  3.       80% minimalnego wynagrodzenia tj. 2.080 zł – w przypadku gdy spadek obrotów wynosi co najmniej 80%;

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Rada Ministrów może przedłużyć ten okres mając na uwadze okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii oraz skutki nim wywołane. 

Dofinansowane jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym miesiącu.  

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego według siedziby pracodawcy lub miejsca wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez PUP. 

Dodatkowe warunki dofinansowania:

  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości wnioskodawcy,
  • brak zaległości wobec ZUS i US na dzień 30 września 2019 roku,
  • dofinansowane należy przeznaczyć na koszty prowadzenia działalności,

W obecnie obowiązującej ustawie o przeciwdziałaniu skutkom epidemii przewidziana jest możliwość uzyskania pożyczki w kwocie 5.000 złotych. 

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania pożyczki są mikroprzedsiębiorcy zatrudniający osoby na umowę o pracę.

Nowe przepisy “tarczy antykryzysowej” przewidują, że pożyczkę będą mogli uzyskać także mikroprzedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników. 

Kwota pożyczki nie ulega zmianie i nadal wynosi 5.000 zł. 

Pożyczka może być umorzona jeśli mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników spełni warunek prowadzenia działalności przez co najmniej 3 miesiące od miesiąca w którym otrzymał pożyczkę. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga