Tarcza-antykryzysowa---swiadczenie-postojowe
Opublikowano 2 kwietnia 2020

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Dofinansowanie dotyczy: samozatrudnionych oraz osób wykonujących pracę na umowę Zlecenie.

Samozatrudnieni oraz osoby na umowach zlecenie mogą uzyskać tzw. „świadczenie postojowe” o ile nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów. 

Czyli jeśli ktoś pracuje także na umowę o pracę w innym miejscu wówczas nie będzie uprawniony do otrzymania świadczenia postojowego.

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie postojowe.

Samozatrudnieni:

Świadczenie przysługuje w sytuacji gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Kolejnym warunkiem jest to aby rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło przed 1 lutego 2020 roku.

Jeżeli prowadzący działalność nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie przysługuje jeżeli przychód (liczony według przepisów PIT), uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe,  był co najmniej o 15% mniejszy niż w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jednocześnie przychód za ten miesiąc nie może być wyższy niż 15.681 zł;

Jeżeli prowadzący działalność zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej (po 31 stycznia 2020) , świadczenie przysługuje jeżeli przychód (liczony według przepisów PIT), uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15.681 zł;

 Powyższych warunków nie stosuje się wobec przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na karcie podatkowej oraz jednocześnie korzystających ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą wynosi: 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.080 zł.

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnionej z podatku VAT, wynosi: 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.300 zł. 

Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorca składa bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zleceniobiorcy:

Świadczenie przysługuje w sytuacji gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej przez ZLECENIODAWCĘ.

Świadczenie przysługuje jeżeli umowy zlecenie została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 roku. 

Ponadto, świadczenie przysługuje jeżeli przychód (liczony według przepisów PIT), uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15.681 zł;

Wysokość świadczenia postojowego wynosi: 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.080 zł. 

Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych (liczona według przepisów PIT) uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (tj. mniej niż 1.300 zł), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu tych umów zleceń. 

Osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną wniosek o świadczenie postojowe składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zleceniodawcy. 

Do wniosku o świadczenie postojowe dołącza się kopię umowy zlecenie. 

W przypadku gdy świadczenie postojowe przysługuje z różnych tytułów, przyznawane jest tylko jedno świadczenie postojowe. 

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się w terminie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

Wypłata świadczenia postojowego następuje niezwłocznie na rachunek bankowy osoby uprawnionej. 

Świadczenie postojowe, jest świadczeniem jednorazowym. Nie jest to świadczenie comiesięczne. 

Rada Ministrów może wprowadzić możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca uzyskał w poszczególnych miesiącach następujące przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:

1.      Styczeń 2020 r.  – 30.000 zł

2.      Luty 2020 r. – 30.000 zł

3.      Marzec 2020 r. – 15.000 zł

4.      Kwiecień 2020 r. -30.000 zł

W tym przypadku przedsiębiorca może złożyć w kwietniu 2020 r. wniosek o świadczenie postojowe ponieważ będzie spełniaj kryteria do uzyskania tego świadczenia. Uzyska on jednorazowe  świadczenie postojowe w wysokości 1.300 zł. 

Przykład 2

Osoba zatrudniona na umowę cywilno-prawną uzyskała następujące przychody:

1.       Styczeń 2020 r.  – 3.000 zł

2.      Luty 2020 r. – 3.000 zł

3.      Marzec 2020 r. – 1.500 zł

4.      Kwiecień 2020 r. -1.500 zł

5.      Maj 2020 r. – 1.500 zł

Osoba ta może złożyć w kwietniu 2020 r. wniosek o świadczenie postojowe ponieważ będzie spełniaj kryteria do uzyskania tego świadczenia. Uzyska on jednorazowe  świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł. Gdyby złożyła wniosek w miesiącu maju 2020 r. wówczas świadczenie postojowe byłoby nienależne.

Dowiedz się więcej z naszego bloga

Ewidencja VAT

Ewidencja VAT

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszych publikacji w ramach aktualności, bloga...

Czytaj dalej