Tarcza antykryzysowa- wersja 6,0
Opublikowano 10 stycznia 2021

Tarcza antykryzysowa- wersja 6,o

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZE ŚRODKÓW FGŚP (Art. 15gga)

Dofinansowanie dotyczy wszystkich firm (bez względu na wielkość firmy) 

 Dotyczy kodów PKD 2007:  

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Kody PKD weryfikowane są w bazie REGON według stanu na dzień 30 września 2020 roku. 

Kryteria dotyczące pomocy dotyczące firm objętych pomocą: 

-firma składająca wniosek nie może mieć zaległości w ZUS oraz w Urzędzie Skarbowym według stanu na koniec III kwartału 2019 roku tj. na dzień 30 września 2019 roku; 

-nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości; 

-firma zanotowała spadek obrotów liczony w następujący sposób: 

– przychód z działalności (wg. PKD)  w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, 

Spadek obrotów zatem liczymy jako: 

-porównanie roku 2020 do roku 2019 -wówczas bierzemy pod uwagę 1 z 3  miesięcy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i porównujemy przychód uzyskany w 2020 roku w stosunku do przychodu uzyskanego w 2019 roku,   

Wysokość dofinansowania wynosi 2.000 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego z uwzględnieniem wysokości etatu tzn. na pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość dofinansowania jest proporcjonalnie niższa.  

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15.681 zł oraz pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.  

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.  

Wnioski o dofinansowanie będą składane do Wojewódzkich Urzędów Pracy w terminie do 28 lutego 2021 roku.  

Dofinansowanie nie może zostać przyznane jeśli wnioskodawca uzyskał już pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników za ten sam okres.  

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (Art. 15zs1) 

Dofinansowanie dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

Świadczenie nie przysługuje osobom wykonujących pracę na umowę Zlecenie. 

Przedsiębiorcy mogą uzyskać tzw. „świadczenie postojowe” bez względu na to czy podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów.  

Kody PKD uprawniające do świadczenia postojowego:  

 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z 

Kody PKD weryfikowane są w bazie REGON według stanu na dzień składania wniosku. 

Świadczenie przysługuje osobom które wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego na podstawie art. 15 zs lub 15 zua. 

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie postojowe. 

-Firma zanotowała spadek obrotów liczony w następujący sposób: 

– przychód z działalności (wg. PKD)  w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego 

Wysokość świadczenia 

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą wynosi: 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.080 zł. 

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnionej z podatku VAT, wynosi: 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.300 zł.  

Warunki składania wniosku 

Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorca składa bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się w terminie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.  

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (Art. 15zs2) 

Dofinansowanie dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

Świadczenie nie przysługuje osobom wykonujących pracę na umowę Zlecenie. 

Przedsiębiorcy mogą uzyskać tzw. „świadczenie postojowe” bez względu na to czy podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów.  

Kody PKD uprawniające do świadczenia postojowego:  

 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z,  85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Kody PKD weryfikowane są w bazie REGON według stanu na 30 września 2020 r. 

Świadczenie przysługuje osobom które wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego na podstawie art. 15 zs lub 15 zua. 

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie postojowe. 

-Firma zanotowała spadek obrotów liczony w następujący sposób: 

– przychód z działalności (wg. PKD)  w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego 

Wysokość świadczenia 

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą wynosi: 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.080 zł. 

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnionej z podatku VAT, wynosi: 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.300 zł.  

Warunki składania wniosku 

Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorca składa bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się w terminie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.  

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (Art. 15zs3) 

Dofinansowanie dotyczy: osób fizycznych wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę zlecenie) 

Osoby wykonujące umowę zlecenie mogą uzyskać tzw. „jednorazowe świadczenie postojowe” jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów.  

Dotyczy umów zleceń w zakresie: 

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,  

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,  

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,  

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji, b) przez przewodników muzeów  

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie postojowe. 

– umowa cywilnoprawna została zawarta do dnia wejścia w życie przepisów ustawy, 

-przychód uzyskany z tej umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy niż 300% średniego wynagrodzenia,  

Wysokość świadczenia 

Wysokość świadczenia postojowego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą wynosi: 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.080 zł. 

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

Warunki składania wniosku 

Wniosek o świadczenie postojowe przedsiębiorca składa bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się w terminie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.  

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW POWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  

 (Art. 15zze4) 

Dofinansowanie dotyczy: Mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców 

Dofinansowanie dotyczy samozatrudnionych jak i mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców zatrudniających pracowników.  

Status mikroprzedsiębiorcy oraz małego przedsiębiorcy określa się na podstawie lat ubiegłych, a więc nie ma znaczenie stan zatrudnienia i wielkość przychodów ze sprzedaży w 2020 roku.  

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Kody PKD weryfikowane są w bazie REGON według stanu na dzień 30 września 2020 roku. 

Warunki udzielenia dotacji 

-przedsiębiorca odnotował spadek obrotów: przychód z działalności objętej kodami PKD  w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

-przedsiębiorca nie miał zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r,  

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie zawartej umowy ze Starostą.  

Starosta może przyznać dofinansowanie, ale nie musi. Oznacza to że przyznanie dofinansowania nie jest obligatoryjne.    

Wysokość dotacji: 5.000,00 zł. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia  udzielenia dotacji.  

Przychód z tytułu dotacji nie stanowi przychodu według ustawy o PIT i CIT.   

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego według siedziby przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez PUP.  

ZWOLNIENIE Z ZUS (Art. 31zo ust. 8 i 9) 

Dotyczy wszystkich firm bez względu na wielkość zatrudnienia. 

Dotyczy rodzajów działalności: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z 

Kody PKD weryfikowane są w bazie REGON według stanu na dzień składania wniosku.  

Umorzeniu podlegają składki ZUS za okres 1 lipiec do 30 wrzesień 2020 r.  

Warunki umorzenia składek ZUS 

Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.  

Spadek obrotów liczony jako przychód z tej działalności (objętej PKD) w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

Zasady składania wniosków: 

Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Terminy składania wniosku: 

-do dnia 30 listopada 2020 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., z wyjątkiem pkt 3;  

– do dnia 15 stycznia 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., jeżeli płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 55.10.Z, 79.12.Z

Opłacone składki podlegają zwrotowi.  

ZWOLNIENIE Z ZUS (Art. 31zo ust. 10) 

Dotyczy wszystkich firm bez względu na wielkość zatrudnienia. 

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z  

Kody PKD weryfikowane są w bazie REGON według stanu na dzień 30 września 2020 r.  

Umorzeniu podlegają składki ZUS za okres: listopad 2020 r.  

Warunki umorzenia składek ZUS 

Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.  

Spadek obrotów liczony jako przychód z tej działalności (objętej PKD) w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

Zasady składania wniosków: 

Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Terminy składania wniosku do dnia 31 stycznia  2021 r. 

Opłacone składki podlegają zwrotowi.  

Dowiedz się więcej z naszego bloga