Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS
Opublikowano 1 kwietnia 2020

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS 

Umorzenie składek ZUS dla firm zatrudniających pracowników:

Dofinansowanie dotyczy: płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

Za ubezpieczonego uważa się m.in: pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, przedsiębiorcę, osobę współpracującą, osobę na umowie cywilnoprawnej, pracownika przebywającego na urlopie: bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, ucznia. Tak więc definicja osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przez płatnika jest bardzo szeroka. 

Umorzeniu podlegają:

  • składki za marzec 2020 r. -których termin płatności upływa w dniu 15 kwietnia 2020 r. 
  • składki za kwiecień 2020 r. – których termin płatności upływa w dniu 15 maja 2020 r. 
  • składki za maj 2020 r. – których termin płatności upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. 

Warunkiem umorzenia składek jest to aby składki te były nieopłacone do ZUS oraz aby płatnik składek był zgłoszony przed 1 lutego 2020 r. 

Zgłoszenie płatnika składek dokonywane jest w momencie gdy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń pierwszą osobę za którą będą odprowadzane składki. Oznacza to że, aby skorzystać z umorzenia firma musi zatrudniać osoby co najmniej przed 1 lutego 2020 r. lub przed tym dniem opłacać składki za właściciela firmy lub osobę z nim współpracującą.  

Umorzenie składek ZUS dla samozatrudnionych:

Umorzeniu podlegają:

  • składki za marzec 2020 r. -których termin płatności upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. 
  • składki za kwiecień 2020 r. – których termin płatności upływa w dniu 10 maja 2020 r. 
  • składki za maj 2020 r. – których termin płatności upływa w dniu 10 czerwca 2020 r. 

Warunkiem umorzenia składek jest to aby składki te były nieopłacone do ZUS oraz przedsiębiorca prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.

Ponadto istnieje limit przychodów (liczonych według ustawy o PIT). Limit ten wynosi 15.681 zł i oznacza, że przychód przedsiębiorcy występującego z wnioskiem o umorzenie, osiągnięty w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek o umorzenie, nie może być wyższy od kwoty 15.681 zł. 

W praktyce oznacza to, że przychód za miesiąc marzec 2020 r. nie może przekroczyć ww. limitu. 

Nie ma znaczenia wysokość przychodu osiągnięta w poprzednich miesiącach tj. w styczniu, lutym 2020 r., jak również nie ma warunku z którego wynikałoby że przychód w kolejnych miesiącach również musi mieścić się w ww. limicie. 

Zwolnieniu z ZUS podlegają składki od najniższej obowiązującej danego przedsiębiorcę podstawy naliczania składek. 

Przepisy wspólne dla płatników składek oraz samozatrudnionych:

Umorzenie składek ZUS dokonywane jest na wniosek płatnika składek, który składa się w ZUS w ostatecznym terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Za wszystkie miesiące za które składany jest wniosek o umorzenie, przedsiębiorca zobowiązany jest do przesłania do ZUS deklaracji rozliczeniowych na ogólnych zasadach. 

Przychód z tytułu umorzenia składek nie stanowi przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dowiedz się więcej z naszego bloga