Tarcza Finansowa PFR 2,0
Opublikowano 19 stycznia 2021

Warunki przyznawania dofinansowania

Dofinansowanie przyznawane jest w formie subwencji, która po spełnieniu pewnych warunków może zostać umorzona.

Wysokość subwencji i warunki umorzenia są różne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla dużych przedsiębiorców.

Subwencja jest przyznawana pod następującymi warunkami:

 • firma starająca się o subwencję na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień 31 lipca 2020 roku musiała zatrudniać co najmniej jedną osobę na umowę o pracę,
 • przedsiębiorca odnotowuje spadek przychodów o co najmniej 30%,
 • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku  oraz na dzień składania wniosku,
 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień składania wniosku nie zalegał z podatkami lub składkami na ubezpieczenia społeczne,
 • wnioskodawca na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 1 listopada 2020 roku prowadzi działalność w zakresie kodów PKD objętych dofinansowaniem.

Lista kodów PKD objętych dofinansowaniem:
17.29.Z;18.12.Z;18.13.Z;18.14.Z;49.39.Z;47.71.Z;47.76.Z;47.81.Z;47.82.Z;
47.89.Z;56.21.Z;55.10.Z;55.20.Z;56.10.A;56.10.B;56.29.Z;56.30.Z;59.14.Z;
73.11.Z;74.20.Z;77.21.Z;79.11.A;79.12.Z;79.11.B;79.90.A;79.90.B;79.90.C;
82.30.Z;85.51.Z;85.52.Z;85.59.B;86.90.A;86.90.D;90.01.Z;90.02.Z;90.04.Z;
91.02.Z;93.11.Z;93.13.Z;93.19.Z;93.21.Z;93.29.A; 93.29.B;93.29.Z; 96.04.Z;

Wnioski składane są za pomocą platformy dostępu do bankowości elektronicznej.

Wysokość subwencji i warunki umorzenia dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorca otrzyma subwencję, jeżeli odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30% liczony jako spadek przychodów ze sprzedaży za okres:

 1. od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku
 2. lub od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. 

W zakresie mikro firm wysokość dofinansowania zależy od wartości spadku obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników.

W celu ustalenia liczby zatrudnionych pracowników, za pracownika uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w tym przebywające na zasiłkach macierzyńskich, urlopach ojcowskich, wychowawczych) oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie (zgłoszone w zakresie ubezpieczeń społecznych).

Jest to więc zupełnie inna definicja pracownika, niż definicja stosowana do kryterium ustalania wielkości przedsiębiorstwa.

Wysokość subwencji:

Jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 30% do 60%, kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi: 18.000 zł.

Jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 60% do 100%, kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi: 36.000 zł.

Warunki umorzenia subwencji:

Subwencja podlega umorzeniu w całości w przypadku nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz utrzymania średniorocznego stanu zatrudnienia w 2021 roku na co najmniej takim samym poziomie jak w 2020 roku.

Do wyliczenia średniorocznego stanu zatrudnienia bierze się pod uwagę stan zatrudnienia na ostatni dzień każdego miesiąca.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenia działalności gospodarczej, ogłoszenia upadłości lub postawienia w stan likwidacji w terminie do 31 grudnia 2021 roku, subwencja podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Powyższe warunki umorzenia subwencji podlegają badaniu przez PFR w terminie najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku.

Nieumorzona kwota subwencji finansowej będzie podlegała zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od PFR. Informacja zostanie przekazana poprzez bankowość elektroniczną.
 
Wysokość subwencji i warunki umorzenia dla małych i średnich przedsiębiorców

Bardzo istotnym pojęciem w odniesieniu do subwencji dla MŚP jest pojęcie Koszty Stałe.

Koszty stałe jest to strata brutto na działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej z wyjątkiem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniająca przychody z pomocy publicznej uzyskanej z innych źródeł. Koszty stałe ustala się na podstawie rachunku zysków i strat, a w podmiotach nie sporządzających rachunku zysków i strat, na podstawie sprawozdawczości wewnętrznej.

Koszty stałe ustala się:

 • za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w oparciu o dane rzeczywiste,
 • za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w oparciu o dane prognozowane.
 • Spadek przychodów ustala się:
 • za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w oparciu o dane rzeczywiste,
 • za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w oparciu o dane prognozowane,

Subwencja przysługuje, jeżeli wielkość spadku przychodów za ww. okresy wynosi co najmniej 30%.
 
Wysokość subwencji:

Wysokość subwencji nie zależy, tak jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, od liczby osób zatrudnionych ani od poziomu spadku przychodów.

Wysokość subwencji nie może być większa niż:

 • 70% wartości Kosztów stałych za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku,
 • 72.000 zł na jedną osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 roku, jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał dofinansowania w ramach Tarczy finansowej PFR 1,0
 • 144.000 zł na jedną osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 roku, jeżeli przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie w ramach Tarczy finansowej PFR 1,0
 • kwoty 3.500.000 zł.

Warunki umorzenia subwencji

Subwencja podlega umorzeniu w całości, jeżeli (warunki muszą być spełnione łącznie):

 • przedsiębiorca nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 • przedsiębiorca rozliczy nadwyżkę otrzymanej subwencji w terminie od 31 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku,
 • przedsiębiorca podał we wniosku o Subwencję PFR wartość przychodów oraz Kosztów stałych zgodną ze stanem rzeczywistym.

Przedsiębiorca w terminie od 30 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku zobowiązany jest do rozliczenia Subwencji PFR poprzez złożenie oświadczenia w systemie bankowości elektronicznej w przedmiocie rozliczenia subwencji.

Powyższe oświadczenie będzie weryfikowane przez PFR w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenia działalności gospodarczej, ogłoszenia upadłości lub postawienia w stan likwidacji w terminie do 31 grudnia 2021 roku, subwencja podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie 14 dni.

Przeznaczenie subwencji

Beneficjent będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, zakup towarów i materiałów, zakup usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu nieruchomości, kosztów wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych, kosztów amortyzacji.

Środki pochodzące z subwencji nie mogą zostać przeznaczone na:

 • wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych u przedsiębiorcy poza kosztami wynagrodzeń podstawowych, wynagrodzeń za czas choroby oraz wynagrodzeń za czas przestoju,
 • dokonywanie jakichkolwiek wypłat na rzecz właścicieli,
 • przedpłacenie kredytów oraz leasingów,
 • nabycie całości lub części innego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej z naszego bloga