Tarcza finansowa z PFR
Opublikowano 5 maja 2020

Warunki przyznawania dofinansowania

Dofinansowanie przyznawane jest w formie subwencji, która podlega zwrotowi, a po spełnieniu pewnych warunków w części może zostać umorzona. 

Wysokość subwencji i warunki umorzenia są różne dla mikroprzedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorców oraz dla dużych przedsiębiorców.

Subwencja jest przyznawana pod następującymi warunkami:

 • firma starająca się o subwencję na dzień 31 grudnia 2019 roku musiała mieć zatrudnioną co najmniej jedną osobę na umowę o pracę,
 • firma odnotowała spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% liczoną jako spadek przychodów ze sprzedaży w 2020 roku w dowolnym miesiącu po dniu 1 luty 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub w dowolnym miesiącu po 1 luty 2020 r. stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność, nie jest zawieszona i nie otworzyła likwidacji,
 • przedsiębiorca składający wniosek jest rezydentem polskim i przez ostatnie dwa lata rozliczał się na terenie Polski,
 • na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień składania wniosku nie zalegał z podatkami lub składkami na ubezpieczenia społeczne,
 • firma nie prowadził działalności w zakresie: sprzedaży produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczeniem wolności, niektórych produktów finansowych oraz obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych,

Wnioski składane są za pomocą platformy dostępu do bankowości elektronicznej.  

Beneficjent będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana również w celu spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

Wysokość subwencji i warunki umorzenia dla mikroprzedsiębiorców

W zakresie mikro firm wysokość dofinansowania zależy od wartości spadku obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników. 

W celu ustalenia liczby zatrudnionych pracowników za pracownika uważa się: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, (w tym przebywające na zasiłkach macierzyńskich, urlopach ojcowskich, wychowawczych), osoby zatrudnione na umowie zlecenie (zgłoszone do w zakresie ubezpieczeń społecznych).

Tak więc jest to zupełnie różna definicja pracownika, niż do kryterium ustalania wielkości przedsiębiorstwa. 

Wysokość subwencji:

 • jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 25% do 50% -kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi: 12.000 zł,
 • jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 50% do 75% -kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi: 24.000 zł,
 • jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 75% do 100% -kwota subwencji na jednego zatrudnionego wynosi: 36.000 zł,

Warunki umorzenia subwencji:

 • 25% wartości subwencji podlega umorzeniu pod warunkiem nie zaprzestania i nie zawieszania działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji,
 • 50% wartości subwencji podlega umorzeniu pod warunkiem utrzymania lub zwiększenia średniego stanu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji w stosunku do stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

Maksymalna wysokość umorzenia subwencji wynosi 75%.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji, subwencja podlega zwrotowi w pełnej wysokości. 

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Wysokość subwencji i warunki umorzenia dla małych i średnich przedsiębiorców

W zakresie małych i średnich firm wysokość dofinansowania zależy od wartości spadku obrotów oraz wysokości przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 roku. 

Wysokość subwencji:

 • jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 25% do 50% -kwota subwencji wynosi 4% przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 roku,
 • jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 50% do 75% -kwota subwencji wynosi 6% przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 roku,
 • jeżeli spadek obrotów był w przedziale od 75% do 100% -kwota subwencji wynosi 8% przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 roku,

Warunki umorzenia subwencji:

 • 25% wartości subwencji podlega umorzeniu pod warunkiem nie zaprzestania i nie zawieszania działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji,
 • 25% wartości subwencji zostanie umorzona pod warunkiem wykazania starty gotówkowej netto na sprzedaży w  okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, 
 • 25% wartości subwencji podlega umorzeniu pod warunkiem utrzymania lub zwiększenia średniego stanu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji w stosunku do stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 Maksymalna wysokość umorzenia subwencji wynosi 75%.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji, subwencja podlega zwrotowi w pełnej wysokości. 

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Dowiedz się więcej z naszego bloga