Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

Ulga IP box - komu przysługuje?

Ulga IP BOX to preferencja wprowadzona w 2018 r. kierowana do przedsiębiorców z branży nowych technologii. IP BOX polega na opodatkowaniu przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5%. 

Kto może skorzystać z IP BOX?

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym oraz  skalą podatkową. IP BOX nie jest dostępny dla przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej. 

Ponadto, z ulgi IP BOX mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowe i spółki jawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. Warto podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, ulga IP BOX nie jest dostępna dla spółek, korzystających opodatkowania tzw. estońskim CIT-em.   

Co to są przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej?

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
  • autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

 

Do przychodów z kwalifikowanych źródeł własności intelektualnej będą wchodziły przychody z wszelkiego rodzaju umów, licencji i przeniesienia praw majątkowych do ww. praw własności przemysłowej. 

Jakie obowiązki mają podatnicy korzystający z ulgi IP BOX?

Przedsiębiorcy i spółki korzystający z IP BOX-a są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób pozwalający na wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto, księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Koszty uzyskania przychodu powinny być przyporządkowane do konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat optymalizacji podatkowej to umów się na konsultację z doradcą podatkowym pod numerem +48 538 116 064.