Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

Ulga na prototyp – zasady i warunki

 

Wśród preferencji podatkowych skierowanych do przedsiębiorstw branży technologicznej na szczególną uwagę zasługuje ulga na prototyp. Z preferencji mogą skorzystać firmy działające w obszarze nowych technologii, wprowadzające na rynek innowacyjne produkty. Ulga na prototyp jest naturalnym przedłużeniem ulgi badawczo-rozwojowej, która pozwala na wykorzystanie efektów prac badawczo-rozwojowych do wprowadzania na rynek nowych produktów.

Kto może skorzystać z ulgi na prototyp?

 

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej. Ulga na innowacyjnych pracowników nie jest dostępna dla przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej.

 

            Ponadto, z ulgi na prototyp mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowe i spółki jawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, uzyskujący przychody inne niż zyski kapitałowe.

            Ulga na prototyp jest przeznaczona dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek nowe produkty lub wytwarzających nowe produkty, powstałe w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

 

Na czym polega ulga na prototyp?

 

            Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na prototyp mogą odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – u podatników PIT i 10% przychodów z innych niż z zysków kapitałowych – u podatników PIT.

 

            Przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu. Natomiast przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

 

Co można odliczyć w ramach ulgi na prototyp?

 

            Jak wskazano powyżej, w ramach ulgi na prototyp można odliczyć dwie kategorie wydatków:

a)     Koszty produkcji próbnej,

b)     Koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek.

 

Do kosztów produkcji próbnej zalicza się cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu oraz koszty nabycia materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu.

 

Natomiast koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek to koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia, koszty badania cyklu życia produktu oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

 

            Warunkiem skorzystania z ulgi na prototyp jest faktyczne poniesienie kosztów produkcji próbnej oraz kosztów wprowadzenia nowego produktu na rynek. Aby koszty mogły być zaliczone do ulgi na prototyp nie mogą być zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub odliczone od podstawy obliczenia podatku.

 

Jak rozliczyć ulgę na prototyp?

 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat optymalizacji podatkowej to umów się na konsultację z doradcą podatkowym pod numerem +48 538 116 064.