Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 (+48) 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Pon – Pt  9:00 – 17:00 
biuro@anowak.com.pl
 538 116 064   
Pon – Pt  9:00 – 17:00 

(+48) 538 116 064     biuro@anowak.com.pl

Ulga na robotyzację - dla kogo?

Ulga na robotyzację to nowoczesna forma wsparcia podatkowego dla przedsiębiorstw, która ma na celu zachęcanie do inwestowania w nowoczesne technologie, w tym w automatyzację i robotyzację produkcji.

Ulga na robotyzację.

Ulga na robotyzację została uregulowana w art. 38eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako „ustawa o CIT”). Wedle ww. przepisu, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Pojawia się zatem pytanie – czym jest wydatek na tzw. robotyzację?

Ustawodawca wskazał, że za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,
b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

 d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

 e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;


3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;


4) opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.


Warto zauważyć, że powyższy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że inne wydatki – niewymienione przez ustawodawcę – nie podlegają odliczeniu.


Ulga na robotyzację polega zatem na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.


Warunki odliczenia

Jak wskazuje art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT, odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi, musi złożyć w terminie informację CIT-RB (wzór dostępny na stronie Ministerstwa Finansów). W informacji należy wyodrębnić poszczególne koszty kwalifikowane na robotyzację oraz wyliczenie łącznego odliczenia.

Warto również wskazać, że jeżeli podatnik dokona zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (będących podstawą odliczenia ulgi), będzie obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę odliczeń dokonanych uprzednio.

Jeśli zastanawiasz się czy ulga na robotyzację nadaje się dla Twojej firmy, to umów się na konsultację z doradcą podatkowym pod numerem +48 538 116 064.