Ulga termomodernizacyjna
Opublikowano 10 stycznia 2020

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna, jak stanowi art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnegoktóry ponosi wydatki na realizację przedsięwzięć/przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. 

Oznacza to, że:

-ulga termomodernizacyjna nie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi mieszkania w budynku wielorodzinnym, (dotyczy jedynie domów)

-w przypadku współwłasności budynku np. małżeńskiej ulga przysługuje obydwojgu małżonkom, 

-ulga dotyczy jedynie  istniejących budynków, nie dotyczy budynków w trakcie budowy,

Ulga termomodernizacyjna przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37),  podatkiem linowym (PIT 36L), jak również opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). 

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne określone zostało w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów jako przedsięwzięcia których celem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

d) całkowita lub częściowa zmiana źródeł energii na źródła odnawialne,

Warunki skorzystania z ulgi.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez czynnych podatników podatku od towarów i usług. Faktura taka, co oczywiste, musi być wystawiona na podatnika który wydatek ponosi, będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. 

Kwota wydatków podlegających odliczeniu nie może przekroczyć kwoty 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach będących własnością lub współwłasnością podatnika. Kwotę wydatków stanowi wartość brutto faktury, o ile podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. 

Kolejnym warunkiem jest to aby przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

W przypadku, gdy kwota wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie wyższa od kwoty osiągniętego dochodu w danym roku, podatnik ma prawo odliczyć kwotę poniesionych wydatków w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż w ciągu 6 lat. 

Ważną kwestią jest również to, że kwota poniesionych wydatków podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Ma to istotne znaczenie w przypadku osób podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, osiągających dochody przekraczające pierwszy próg podatkowy. Takie osoby zyskują faktycznie 32% wartości odliczonych w ramach ulgi wydatków. 

Co można odliczyć?

1. Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Dowiedz się więcej z naszego bloga