Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta


Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich to istotny temat dla wielu twórców. Istotność tego zagadnienia spowodowana jest faktem, iż w związku z zawarciem umowy o dzieło z przeniesienim praw autorskich, możliwe jest uzyskanie korzyści w podatku dochodowym. Dotyczy to procenotowego określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów.

 

Wobec tego, przyjrzymy się temu tematowi, omawijąc przesłanki jakie muszą zaistnieć, aby możliwe było uzyskanie tej korzyści.

 

ZASADA ZALICZANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU W UMOWY O DZIEŁO

 

Wynagrodzenie uzyskiwane w ramach umowy o dzieło zalicza się do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osoboście.

 

W takim przypadku, koszty uzyskania przychodu określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

PRZESŁANKI WARUNKUJĄCE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU W UMOWIE O DZIEŁO Z PRZENIESIEM PRAW AUTORSKICH

 

Inaczej jest jednak, jeżeli mamy do czynienia z umową o dzieło, która przewiduje przeniesienie praw autorskich. Po pierwsze, w takim przypadku, przychód będzie kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych.

 

Poza inną kwalifikacją źródła przychodu, dla twórcy isotne znaczenia ma jednak, że z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów określa się, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Należy jednak pamiętać, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania tych przychodów, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli, jeżeli chodzi o 2024 r., kwoty 120.000,00 zł.

 

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że możliwość skorzystania z wyższej procentowej stawki kosztów uzyskania przychodu dotyczy przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich, jak „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

W zakresie przesłanek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie I SA/Bk 158/20, w którym sąd wskazał na konieczność spełnienia następujących przesłanek:

 • praca wykonywana przez osobę na podstawie zawartej umowy o dzieło jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • osoba ta jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez nią wynika
  z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,
 • umowa o dzieło przewiduje wypłatę wynagrodzenia należnego za korzystanie z praw autorskich oraz prowadzona jest stosowna dokumentacja w tym zakresie,
 • przychody muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa powyżej.

 

Wobec niniejszego, koniecznym jest również podkreślenie, że umowa o dzieło musi przewidywać wypłatę wynagrodzenia należnego za korzystanie z praw autorskich.

 

PODSUMOWANIE

 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest korzystnym rozwiązaniem dla twórców. Pozwala ona na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest jednak spełnienie warunków, aby było to możliwe. Warunki te zostały omówione powyżej.

 

Warto przed podpisaniem umowy znać te warunki, aby móc skorzystać z takiej możliwości.

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?