doradztwo prawne
Opublikowano 28 września 2021

W związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku zaktualizowana została lista instytucji obowiązanych do wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowy katalog instytucji zobowiązanych ustawą

Lista instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy nie jest ograniczona wyłącznie do podmiotów prowadzących określony profil działalności. Ustawodawca postanowił katalog ten znacznie rozszerzyć. Instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 są bowiem także:

 1. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 2. pośrednicy nieruchomości;
 3. w ograniczonym zakresie notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi;
 4. podmioty prowadzące działalność z zakresu tzw. offshore and company services, (tj. usługi rejestracji spółek oraz innych jednostek organizacyjnych, usługi pełnienia funkcji członka zarządu (lub podobnej), usługi zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego (usługi biura wirtualnego), określone usługi powiernictwa);
 5. przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w ramach jednej operacji, bądź kilku powiązanych);
 6. fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w ramach jednej operacji, bądź kilku powiązanych);
 7. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w ramach jednej operacji, bądź kilku powiązanych).

Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jak ją przygotować?

Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej powinna uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności oraz określać zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej.

Procedura powinna obejmować:

 1. czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

Postaw na profesjonalistów

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre podmioty objęte obowiązkiem wdrożenia procedury mogą mieć problemy z przygotowaniem odpowiednich zasad postępowania i kontroli, które będą przeciwdziałać praniu pieniędzy. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy naszych prawników, którzy dokładnie zapoznają się z profilem działalności danej instytucji i zaproponują proste i skuteczne rozwiązania, spełniające wymagania ustawy.

Dowiedz się więcej z naszego bloga