Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.anowak.com.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.anowak.com.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.


3. Administratorem Serwisu jest Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 22 w Garwolinie (kod pocztowy: 08-400).


4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.


5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności, jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.


7. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Polityce Prywatności w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności.


8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.


9. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.


10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

2. Definicje

Administrator – Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 22 w Garwolinie (kod pocztowy: 08-400) KRS 0000806831.
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona i/lub panel klienta – strona internetowa, blog i konta klientów znajdujące się pod adresem www.anowak.com.pl Panel Klienta lub Konto – konto założone na platformie internetowej kieruje na stronę Enova 365, umożliwiające dostęp do programu księgowego.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu zapytania ofertowego – księgowość, w celu zapytania ofertowego partner – kredyt/leasing, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

3.Warunki techniczne korzystania z serwisu

1.Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.


2.Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.


3.Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. konto e-mail). 4.Serwis może wyświetlać reklamy.

 

4. Prawo autorskie

1.Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.


2.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

 

5. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.
2. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna. 3. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego dokumentu oraz przepisów polskiego prawa.
4. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Polityki, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę określonych adresów IP.
6. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 5 niniejszego działu wedle własnego uznania i bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

 

6. Dane osobowe i ochrona prywatności

1. Wraz z przesłaniem zapytania za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu. Dane mogą być przetwarzane w następujący sposób:
1. Wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłania oferty (np. cennik usług) na prośbę Użytkownika
2. Wystawienie faktury lub rachunku
3. Rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową
4. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
5. Kontaktu telefonicznego i/lub mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi
6. Kontaktu telefonicznego i/lub mailowego – marketing bezpośredni
7. Tworzenia rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym RODO
8. Analitycznym – analiza danych zebranych przy korzystaniu strony internetowej, w tym cookies Piksel Facebook czy Google Analytics
9. W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych usług lub polecanych produktów osób trzecich
10. W celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników
2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania lub usunięcia danych z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu, prawo do ograniczenia przetworzenia danych.
3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dodatkowo przysługuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane.
4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te będzie można przesłać innemu administratorowi danych.
5. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych jest Administrator Serwisu Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak działający zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z okresem ich przetwarzania Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania Korzystanie z usług serwisu. tj. kontakt przez formularz kontaktowy art. 6 ust. 1 lit b) RODO -niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy lub złożenia dyspozycji o zapomnięciu danych, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń Pomiary statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Marketing (wtym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
9. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika powierzonych mu danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
10. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
11. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
12. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, w systemie zastosowano pliki stałe -przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
13. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
14. Do pomiarów statystycznych Serwis wykorzystuje także kody dostarczane przez Google Analytics oraz Search Console, a także korzysta ze zmiennych środowiskowych serwera.

 

7. Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.
6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
7. przez okres maksymalnie roku w przypadku mailingu dla nowych firm z CEIDG, do których zostały wysłane mailem propozycje kontaktu umożliwiającego przesłanie oferty po uzyskanej zgodzie w celu weryfikacji potwierdzającej wysłany mailing.

 

8. Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, to firmy współpracujące i/lub wykonujące zlecenia na rzecz Administratora (takie, jak firma obsługująca IT, kurierzy, platforma księgowa itp.)
1. Kancelaria Finansowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19B, KRS 0000847445 w celu analizy finansowej zamówionej przez klienta
2. Biuro Usług Księgowych Andrzej Nowak Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, Unin Kolonia 26, KRS 0000366031 w celu analizy finansowej / doradczej zamówionej przez klienta
3. Polska Grupa IT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Frezerów 3, KRS 0000721770 w celu wdrożenia oraz obsługi serwisowej System ERP enova 365
4. Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, KRS 0000287188 w celu pozyskania oferty kredytowej i/lub leasingowej dla kontrahentów, po uzyskaniu dodatkowej zgody na kontakt
5. Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom świadczącym usługi dla administratora: obsługa techniczna, windykacja, prawnicy, obsługa RODO itd.
6. Urzędom

 

9. Formularze

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach strony:
1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną
2. Formularz zgody na kontakt z partnerem biznesowym – umożliwia wysłanie wiadomości/kontakt telefoniczny przez partnera biznesowego Administratora z Użytkownikiem
3. Formularz zgody na przesłanie danych – umożliwia przesłanie wybranych danych Użytkownika do partnera biznesowego lub firmy wskazanej przez Użytkownika

 

10. Wyłączenie odpowiedzialności

1.Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bez prawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

 

11. Postanowienia końcowe

1.Niniejsza polityka prywatności zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
2.Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 22 luty 2021 roku.
3.Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.