Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

RODO


Klauzula Informacyjna w przypadku zbierania danych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 22.


2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy biurowaw@anowak.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 1 danych jest 1 : 1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Podatkową Andrzej Nowak sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalność gospodarczą,


4. Pani/Pana dane zostały pozyskane z bazy CEiDG.
5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: mail i numer telefonu.


6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom: KPAN SP. Z O.O. . lub/ Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.


7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6mc .


8. Przysługuje Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.


9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.


10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium RP mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.