Spółka jawna - rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
Opublikowano 11 października 2023

Założenie spółki jawnej jest jednym z możliwych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to forma, w której dwie lub więcej osób decyduje się na wspólne prowadzenie biznesu i ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest istotnym krokiem w procesie jej powołania i umożliwia jej pełne funkcjonowanie na rynku. W poniższym artykule przedstawiamy przewodnik krok po kroku dotyczący rejestracji spółki jawnej w KRS.

Jak założyć spółkę jawną?

Zakładanie spółek jawnych rozpoczyna się od przygotowania dokumentów. W pierwszym kroku, wspólnicy muszą sporządzić umowę spółki jawnej, która określa warunki prowadzenia działalności oraz prawa i obowiązki wspólników. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące nazwy spółki, siedziby, przedmiotu działalności, udziałów wspólników, zasady podziału zysków i strat, a także inne istotne postanowienia. Następnie, umowę spółki jawnej należy podpisać i opieczętować. W przypadku gdy umowa jest sporządzana w formie aktu notarialnego, konieczne jest dokonanie jej notarialnego poświadczenia.

Żeby mogła powstać spółka jawna KRS jest podstawą procesu jej rejestracji. Wniosek o nadanie KRS powinien być złożony do właściwego Sądu Rejonowego, który odpowiada za rejestrację spółek. Wraz z wnioskiem należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak umowa spółki jawnej, pełnomocnictwa, oświadczenia wspólników oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane.

Rejestracja spółki jawnej w KRS – procedura

Po złożeniu wniosku o rejestrację spółki jawnej wraz z wymaganymi dokumentami, sąd rozpoczyna proces rejestracji. W ramach procedury sądowej, wniosek jest badany pod kątem zgodności z przepisami prawa i kompletności dokumentacji. Sąd może również poprosić o uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne, sąd wydaje postanowienie o wpisie spółki jawnej do KRS. Postanowienie to jest podstawą do nadania spółce jawnej numeru KRS oraz przypisania jej identyfikatora REGON i NIP.

Po dokonaniu wpisu spółki jawnej do KRS, sąd wydaje odpis z KRS, który stanowi oficjalne potwierdzenie istnienia spółki. Właściciele spółki jawnej otrzymują również odpisy dokumentów rejestracyjnych, takie jak odpis umowy spółki, które mogą być wymagane przy podejmowaniu różnych czynności, na przykład otwieraniu rachunku bankowego czy zawieraniu umów z kontrahentami.

Zakładanie spółki jawnej krok po kroku – aspekty praktyczne

Ważnym aspektem podczas zakładania spółki jawnej jest wybór odpowiedniej nazwy dla spółki. Nazwa powinna być unikalna, niekolidująca z nazwami innych spółek zarejestrowanych w KRS oraz nienaruszająca praw osób trzecich. Przed złożeniem wniosku o rejestrację, warto sprawdzić dostępność wybranej nazwy w rejestrze KRS.

Po zakończeniu formalności rejestracyjnych, spółka jawna powinna prowadzić odpowiednią dokumentację księgową oraz rejestrować się w odpowiednich urzędach, jeśli jest to wymagane dla jej rodzaju działalności. Warto również zwrócić uwagę na obowiązki podatkowe i prawne wynikające z prowadzenia spółki jawnej.  W tym celu najlepiej jest zatrudnić fachową pomoc księgową, która zajmie się formalnymi aspektami rozliczeń i działalności.

Rejestracja spółki jawnej w KRS online – zalety i ograniczenia

W dzisiejszych czasach, wiele procedur rejestracyjnych można przeprowadzić online, w tym również rejestrację spółki jawnej w KRS. Korzystanie z Internetu przy rejestracji spółki jawnej może przyspieszyć i ułatwić proces, eliminując konieczność składania dokumentów osobiście w sądzie.

Rejestracja online umożliwia elektroniczne składanie wniosków i dostęp do informacji o statusie postępowania. Pozwala również na szybsze uzyskanie dokumentów rejestracyjnych. Przed przystąpieniem do rejestracji spółki jawnej online, warto zapoznać się z wymaganiami i ograniczeniami związanymi z tym procesem. W niektórych przypadkach, konieczne może być dostarczenie pewnych dokumentów w formie papierowej lub podpisanie umowy spółki jawnej w obecności notariusza. Należy również pamiętać o konieczności posiadania ważnego podpisu elektronicznego, który jest niezbędny do składania wniosków online.

Dowiedz się więcej z naszego bloga