Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

Ulga badawczo-rozwojowa i jej zasady i warunki

Ulga badawczo-rozwojowa na celu wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności innowacyjnej gospodarczej. Ulga ta stanowi formę preferencyjnego opodatkowania, umożliwiając obniżenie podstawy opodatkowania dochodu o część wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Istota ulgi badawczo rozwojowej polega na możliwości podwójnego odliczenia kosztów kwalifikowanych. Pierwszy raz, koszty odlicza się od przychodu na zasadach ogólnych, obowiązujących przy obliczaniu dochodu. Drugi raz, koszty kwalifikowane odlicza się od podstawy opodatkowania.

 

Kto może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów spółek. Ulga badawczo-rozwojowa nie jest dostępna dla przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej.

Ponadto, z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowe i spółki jawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. Warto podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, ulga badawczo-rozwojowa nie jest dostępna dla spółek korzystających opodatkowania tzw. estońskim CIT-em.

Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać jedynie podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, czyli działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. 

Co to są kwalifikowane koszty?

Katalog kwalifikowanych kosztów działalności badawczo-rozwojowej określają przepisy. Do kosztów tych zalicza się następujące wydatki:

 
 • poniesione w danym miesiącu należności ze stosunku pracy, oraz sfinansowane przez płatnika składki ubezpieczenia społecznego, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
 • poniesione w danym miesiącu należności z umów zlecenia i o świadczenie usług, oraz sfinansowane przez płatnika składki ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez uprawnione podmioty, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
 1. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

 2. Prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

 3. Odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

 4. Opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Ile można odliczyć na ulgę badawczo-rozwojową?

Przepisy określają limity wydatków, jakie można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Wysokość odliczenia jest również uzależniona od posiadania statusu centrum-badawczo rozwojowego.

Centra badawczo-rozwojowe posiadające status mikro, małego i średniego przedsiębiorcy mogą odliczyć najwięcej, bo 200% kosztów kwalifikowanych wszystkich kategorii. Natomiast inne centra badawcze mogą odliczyć zasadniczo 100% kosztów kwalifikowanych oraz 200% kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wymienionych w pkt 8 powyżej.

Inni podatnicy mogą odliczyć 200% kosztów kwalifikowanych z tytułu wydatków pracowniczych (pkt 1 i 2 powyżej) oraz 100% kosztów kwalifikowanych z innych tytułów.

Jak rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową?

Ulgę badawczo-rozwojową rozlicza się w zeznaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego. Koszty kwalifikowane wykazuje się w załączniku PIT/BR lub CIT/BR – w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Aby prawidłowo rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową należy prowadzić księgi rachunkowe w sposób pozwalający na wyodrębnienie kwalifikowanych kosztów na działalność badawczo-rozwojową.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat optymalizacji podatkowej to umów się na konsultację z doradcą podatkowym
pod numerem +48 538 116 064.