zerowy pit dla młodych
Opublikowano 2 października 2019

Kogo dotyczy nowa ulga podatkowa? 

Ulga podatkowa tzw. “zerowy PIT dla młodych” obowiązuje osoby które nie ukończyły 26 roku życia. 

Zwolnione z podatku są przychody uzyskiwane z:

  • umów o pracę, 
  • umów zleceń,
  • pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

Zwolnienia nie stosuje się m. in. do:

  • dochodów z umów o dzieło,
  • dochodów z działalności gospodarczej, 
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, z tytułu zasiadania w składzie zarządu lub rady nadzorczej osób prawnych, 
  • umów zleceń zawieranych z osobą nie będącą pracownikiem zleceniodawcy, gdy kwota umowy nie przekracza 200 zł,

Zwolnienie z podatku a składki ZUS

Wprowadzone z dniem 1 sierpnia przepisy nie wpływają na zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i nie oznaczają zwolnienia ze składek ZUS. Ta sytuacja nie uległa zmianie i ustalenie podlegania lub nie podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne dokonywane jest na dotychczasowych zasadach. 

Oznacza to że osoba poniżej 26 r.ż. nadal będzie opłacała składki ZUS np. w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę czy zawarcia umowy zlecenie w przypadku braku innego tytułu do ubezpieczeń. 

Limity zwolnienia

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w wysokości uzyskiwanych dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania. 

Limit ten wynosi 85.828 zł czyli tyle ile górna granica dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 18% według skali podatkowej. Dochody w wysokości wyższej niż ww. limit podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

W 2019 roku limit ten jest jednak niższy i wynosi 35.636,67 zł. Kwota ta wynika z faktu, iż przepis został wprowadzony od 1 sierpnia 2019 r, a więc obowiązuje jedynie przez cześć bieżącego roku. Powyższa kwota dotyczy jedynie dochodów uzyskanych przez “młodych” od 1 sierpnia 2019 r. , a nie w całym bieżącym roku. 

Zaliczki na podatek dochodowy

Osoby do których zastosowanie mają zmienione przepisy czyli osoby przed 26 rokiem życia w bieżącym roku mają dwie możliwości skorzystania z ulgi. 

Pierwsza to złożenie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy oświadczenia o zamiarze skorzystania z ww. ulgi. Skutkiem tego będzie zaprzestanie pobierania zaliczki na podatek od następnego miesiąca po otrzymaniu oświadczenia. Oznaczać to będzie wzrost wynagrodzenia miesięcznego. 

Druga możliwość to nie skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia wskutek czego pracodawca/zleceniodawca nadal będzie pobierał zaliczkę na podatek dochodowy w dotychczasowej wysokości. Miesięczne wynagrodzenie osoby młodej nie ulegnie zmianie. Jednakże osoba ta składając swój PIT za rok 2019 wykaże w nim nadwyżkę kwoty pobranych zaliczek nad podatkiem należnym tzw. nadpłatę, którą otrzyma na swój rachunek bankowy. 

W kolejnym roku tj. w 2020 takiej możliwości już nie będzie i pracodawca/zleceniodawca z mocy ustawy nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy. Osoba poniżej 26 roku życia ma jednak możliwość złożenia oświadczenia (za każdy rok odrębnie) o rezygnacji z zastosowania zwolnienia przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.  Wówczas będzie powstawała nadpłata w rozliczeniu rocznym. 

Dochody osoby młodej a ulga rodzinna

Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby młode niewątpliwie stanowi istotną zachętę dla tych osób do wczesnego podejmowania pracy zarobkowej. Nie zawsze jednak jest to opłacalne dla ich opiekunów. 

Pamiętać należy że osobom na których utrzymaniu znajdują się osoby małoletnie albo pełnoletnie do 26 roku życia, uczące się w szkołach średnich lub wyższych, których dochody nie przekraczają 3.089 zł rocznie, przysługuje prawo skorzystania z “ulgi na dziecko” na podstawie Art. 27f ustawy o PIT. 

Kwota ulgi “na dziecko” wynosi w ujęciu rocznym:

  • na pierwsze i drugie dziecko-   1.112,04 zł
  • na trzecie dziecko –                 2.000,04 zł
  • na czwarte i kolejne dziecko –  2.700,00 zł

Minimalny wiek od którego można podjąć pracę 

Kolejną kwestią jest kiedy najwcześniej osoby młode mogą podjąć aktywność zawodową. 

Kodeks pracy definiuje osoby młodociane jako osoby, które ukończyły 15 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia. 

Zabronione jest zatrudnianie osoby która nie ukończyła 15 roku życia. 

Wyjątek stanowi zatrudnienie osoby młodocianej, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową w roku kalendarzowym, w którym osoba ta ukończy 15 lat. 

Dodatkowo należy wskazać, że zatrudnianie młodocianych dopuszczalne jest jedynie w celu wykonywania prac lekkich. 

Inaczej wygląda kwestia zawierania umów zleceń z osobą młodocianą. 

Prawo nie zabrania zawierania z osobami małoletnimi umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia czy umów o dzieło. 

Trzeba jednak pamiętać o przepisie Art. 22 §1 Kodeksu pracy, na podstawie którego gdy umowa zawiera znamiona umowy o pracę tj. dotyczy pracy określonego rodzaju, jest wykonywana w wyznaczonym miejscu i czasie, pod kierownictwem zlecającego oraz za wynagrodzeniem, wówczas niezależnie od nazwy zawartej umowy zostanie ona uznana za umowę o pracę.  

Dowiedz się więcej z naszego bloga