Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta
Bilans finansowy

Badanie bilansu w spółce z o.o.

Jednym z podstawowych obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego, którego jednym z najważniejszych elementów jest bilans. Niektóre podmioty mają także obowiązek zlecenia biegłemu rewidentowi zbadania sprawozdania przed jego zatwierdzeniem.

 

Podmioty zobowiązane

 

Obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej jako „u.o.r.”). Wedle tego przepisu, badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

  • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

 

Oprócz powyższego katalogu, który określa wprost podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego, ustawodawca wymienił także pozostałe jednostki, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

 

Zatem, jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia co najmniej dwa z powyższych kryteriów, musi obligatoryjnie zlecić badanie sprawozdania finansowego (w tym bilansu) biegłemu rewidentowi

Warto przy tym wskazać, że powyższe kryteria są rozłączne i mogą być spełnione w dowolnej konfiguracji.

 

Umowa o badanie sprawozdania finansowego

 

W przypadku uznania przez spółkę z o.o. o konieczności dokonania badania sprawozdania finansowego, należy mieć na uwadze treść art. 66 u.o.r. Ust. 4 ww. przepisu reguluje, iż wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

 

Istotny jest również termin badania, bowiem należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w ustawowym terminie, tj. w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

 

Ustawodawca doprecyzował także, że nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

 

Uprawnienia biegłego rewidenta

 

Biegły rewident w celu rzetelnego zbadania sprawozdania finansowego ma dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów. Dodatkowo, kierownik badanej jednostki powinien udzielić biegłemu rewidentowi wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?