Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta
Estonia

CIT estoński
dla kogo?

Opodatkowanie przedsiębiorstw w Polsce to obszar, który od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi zarówno ekspertów podatkowych, jak i samych przedsiębiorców. Zmiany w regulacjach podatkowych, wraz z rosnącą potrzebą uproszczenia procesów rozliczeniowych, sprawiają, że poszukiwanie optymalnych rozwiązań podatkowych staje się nieodłączną częścią strategii biznesowych.

 

Ryczałt od przychodów spółek

 

Wśród różnorodnych form opodatkowania, jedną z interesujących opcji jest system ryczałtu od przychodów. Ten model opodatkowania, choć nie jest nowością, zyskuje coraz większą popularność, szczególnie wśród mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże, aby zrozumieć, dla kogo jest przeznaczony ten system opodatkowania, warto przyjrzeć się bliżej jego kryteriom oraz zaletom, które oferuje przedsiębiorcom.

 

Kto może skorzystać?

 

Zgodnie z przepisami, ryczałtem mogą być opodatkowane spółki spełniające określone kryteria wymienione w art. 28j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako „ustawa o CIT”).

 

Po pierwsze, podatnik musi osiągnąć mniej niż 50% swoich przychodów z określonych źródeł: z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej,            z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych i z transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Kolejnym warunkiem jest zatrudnienie co najmniej trzech osób na pełny etat lub poniesienie wydatków na wynagrodzenia, które stanowią co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Powyższy obowiązek nie dotyczy jednak wszystkich podatników. Jak wskazuje bowiem art. 28j ust. 3 ustawy o CIT, w przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek zatrudnieniowy uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem tego podatnika, przez okres wskazany w tym przepisie. Analogiczne zasady dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Dodatkowo, podatnik musi prowadzić działalność w wymienionej w ustawie formie, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej.

 

Spółka opodatkowana Estońskim CIT nie może posiadać również udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

 

Warto również zaznaczyć, że wybór opodatkowania ryczałtem musi być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego w odpowiednim terminie, czyli do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem. Co jednak istotne, spółka może przejść na Estoński CIT także w trakcie roku podatkowego, jednakże wiąże się to z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożenia sprawozdania finansowego.

 

Dla kogo jest Estoński CIT?

 

Estoński CIT, chociaż wydaje się skomplikowanym rozwiązaniem, może być korzystny dla wielu przedsiębiorców. Przede wszystkim, skorzystanie z tej formy opodatkowania umożliwia efektywne obniżenie opodatkowania (20 % dla małych podatników i 25 % dla pozostałych).

 

Ta forma opodatkowania może być korzystna także dla przedsiębiorców, którzy planują inwestycje w swojej działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie wypłacają zysku ze spółki – nie będą zobowiązani do zapłaty podatku. Dodatkowo, przy Estońskim CIT nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek.

 

Pomimo wielu korzyści, Estoński CIT może okazać się pułapką dla firm, które wypłacają na rzecz swoich wspólników (bezpośrednio lub pośrednio) wszelkiego rodzaju świadczenia. Przy tym modelu opodatkowania, opodatkowane są także tzw. ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 

Zatem, decyzja o przejściu na Estoński CIT powinna zostać poprzedzona dokładną analizą finansową oraz prawną.

 

 

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej możliwości skorzystania z estońskiego CIT-u

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?