impreza jubileuszowa a cit vat
Opublikowano 16 listopada 2023

Impreza jubileuszowa w firmie może być ważna z wielu powodów, zarówno z perspektywy pracowników, jak i samej firmy. Celem imprezy jubileuszowej jest m.in. wzmocnienie relacji między pracownikami i współpracownikami. Dodatkowo, takie przedsięwzięcie umożliwia budowanie historii przedsiębiorstwa. Jednakże, jak zorganizowanie takiej imprezy wpływa na opodatkowanie?

Impreza jubileuszowa a CIT

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o CIT”). Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu znajdują się w art. 16 ustawy o CIT.

Aby wydatek poniesiony przez Spółkę stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  5. został właściwie udokumentowany,
  6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Organy podatkowe i orzecznictwo

Jak wskazują jednak organy podatkowe „celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy rozpatrywać zasadność ich poniesienia przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie wizerunku podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny” (interpretacja znak. 0111-KDIB2-1.4010.171.2023.3.KK).

W zakresie imprezy jubileuszowej, istotny pogląd wyraził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2022 r., sygn. akt II FSK 572/22 wskazując, że „Pracodawca organizuje więc pracę pracownikom, motywuje ich do tego w różny sposób, bądź to poprzez system zachęt finansowych, bądź też organizując im różnego rodzaju imprezy, wiążąc ich w ten sposób z firmą, by ci czując się docenieni lepiej i efektywniej dla niej pracowali, dbając o swoje stanowiska pracy, widząc potrzebę rozwoju firmy”.

Koszty imprezy jubileuszowej w części poniesionej na uczestnictwo pracowników będzie stanowiło zatem koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Z poglądów doktryny oraz z orzecznictwa wynika, że w takim wypadku, nie zachodzi przesłanka „reprezentacji”, która to jest wyłączona z kosztów podlegających odliczeniu, na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Impreza jubileuszowa a VAT

Podstawowa zasada związana z możliwością odliczenia VAT została uregulowana w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”). Wedle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednakże, jak stanowi art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli celem zorganizowania imprezy jubileuszowej jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci pracowników z firmą oraz między sobą, budowanie zespołu, poprawa atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami. W efekcie zachodzi poprawa efektywności pracy (wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych), a przez to zwiększenie przychodów Spółki, wydatki poniesione na zorganizowanie takiej uroczystości należy uznać za wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej CIT i VAT

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Zapraszamy również do śledzenia naszych social media:

https://www.instagram.com/kancelaria_podatkowa_an/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064038363633

https://www.linkedin.com/company/69920260/admin/feed/posts/

Dowiedz się więcej z naszego bloga