sprzedaż ogódka
Opublikowano 7 maja 2023

Taki wniosek płynie z najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 kwietnia 2023 r.  nr 0114-KDIP3-2.4011.128.2023.2.MJ. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która dokonała odpłatnego przeniesienia prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Wnioskodawczyni w dniu 28 listopada 2022 r, przeniosła na kupującego prawa i obowiązki, wynikające z prawa do działki w ROD oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów Podatniczka otrzymała wynagrodzenie w wysokości 25 000 zł. Ogródek został nabyty w 2018 r. a w okresie 6 miesięcy poprzedzającym sprzedaż właścicielka nie dokonała żądnych inwestycji, nasadzeni o charakterze stałym oraz nie poniosła nakładów pieniężnych tego rodzaju.

Wątpliwości wnioskodawczyni

W tak zarysowanym stanie faktycznym Podatniczka zapytała czy środki pieniężne uzyskane z tytułu przekazania własności znajdujących się na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nasadzeń, urządzeń i obiektów, należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT. Sama stanęła na stanowisku, że przychód z tego tytułu powinna wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. W pierwszej chwili wydaje się bowiem, że przychód z tego tytułu należałby rozpoznać jak przychód ze sprzedaży nieruchomości, który jest opodatkowany jeśli od końca roku w którym nastąpiło nabycie nie minęło 5 lat.

Wynagrodzenie za przeniesienie praw do działki nie jest przychodem ze zbycia nieruchomości ani przychodem z praw majątkowych

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe i wskazał, że przychód jaki osiągnęła nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym zakresie powołał się na przepisy ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 41 ust. 1 i 2) –  działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

Z kolei stosownie do art. 42 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy – W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1.

Zgodzić się zatem należy z organem, który z przepisów tych wywiódł, że ustawodawca traktuje wynagrodzenie określone w umowie przeniesienia praw do działki jako wynagrodzenie dla działkowca za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Tym samym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychód taki należy przypisać do źródła jakim jest sprzedaż innych rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d. – Źródłami przychodów jest odpłatne zbycie,

a)           nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)           spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)            prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)           innych rzeczy.

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Oznacza to, że jeśli od nabycia nasadzeń, urządzeń i obiektów stanowiących własność właściciela działki minie ponad pół roku, to przychód ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem odchodowym.  Takie jest też końcowe stanowisko Dyrektora KIS, który w następujący sposób podsumował swoje uzasadnienie:

„Wobec tego wynagrodzenie określone w umowie o przeniesienie prawa do działki – jako uzyskane ze zbycia rzeczy, które posiadała Pani jako właścicielka przez okres znacznie dłuższy niż pół roku – nie jest dla Pani źródłem przychodu. W takim przypadku odpłatność, którą Pani uzyskała z przeniesienia prawa do działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie musi jej Pani wykazywać w zeznaniu rocznym 2022 r.”

Dowiedz się więcej z naszego bloga