dokumenty
Opublikowano 7 grudnia 2022

Końcówka roku to dla rządzących wyścig z czasem. Chcąc wprowadzać zmiany podatkowe muszą zdążyć z ich uchwaleniem i opublikowaniem przed 30 listopada. W przeciwnym wypadku nowe prawo nie może zacząć obowiązywać od nowego roku. Takie minimalne miesięczne vacatio legis w prawie podatkowym jest wynikiem wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że miesiąc to minimum czasu jaki podatnicy potrzebują na zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie się do ich stosowania. W związku z tym My również miesiąc wcześniej postanowiliśmy poinformować o zbliżających się z 1 stycznia 2023 r. zmianach podatkowych.

Amortyzacja mieszkań

To jedna z najistotniejszych zmian podatkowych w 2023 r. Od 1 stycznia wszyscy podatnicy wynajmujący budynku lub lokale mieszkalne nie będą mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodów ich amortyzacji. Zakaz ten jest bezwzględny i dotyczy zarówno najmu prywatnego, czyli wykonywanego przez osoby prywatne, jak i najmu w ramach działalności gospodarczej. Zakaz amortyzacji obejmie:

 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

Częściowy brak zgody na amortyzację nieruchomości mieszkalnych obowiązuje już w bieżącym roku, ale obejmuje jedynie nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2022. Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość wcześniej na zasadach kontynuacji mają prawo amortyzować ją do końca tego roku. Z dniem 1 stycznia 2023 r. odpisy amortyzacyjne przestaną być kosztem dla wszystkich bez wyjątku. Zmiana dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z tą zmianą koresponduje również likwidacja wyboru formy opodatkowania najmu prywatnego. Do tej pory osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogły opodatkowywać najem na zasadach ogólnych lub ryczałtem do przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2023 r. najem prywatny będzie mógł być opodatkowany wyłącznie ryczałtem. Oznacza to, że jeśli podatnik poniesie jakieś wydatki na nieruchomość np. jej remont to nie będzie mógł zaliczyć ich w koszty, ponieważ w ryczałcie podstawą opodatkowania jest przychód nieuwzględniający żadnych kosztów. Jedynym wyjściem dla osób chcących rozliczyć takie wydatki w kosztach będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej i wybór skali podatkowej lub podatku linowego do rozliczania dochodów z JDG.

Końcowo zwracamy uwagę, że zakazem amortyzacji nie są objęte lokale użytkowe. Należy zatem sprawdzić jaki status ma wynajmowany budynek lub lokal.

Uchylenie przepisów o tzw. “ukrytej dywidendzie”

Kolejną istotną zmianą, w tym przypadku dla podatników CIT jest uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie. Z dniem 1 stycznia 2023 do ustawy o CIT miały zostać wprowadzone przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. W założeniu miały one ograniczyć generowanie u podatników sztucznych kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, w której zamiast wypłaty wspólnikom zwykłej dywidendy dystrybucja zysku odbywałaby się poprzez wypłaty na ich rzecz świadczeń w innych formach. W związku z tym ustawodawca postanowił wyłączyć takie wydatki z kosztów uzyskania przychodu.

Ustawa o CIT dosyć nieprecyzyjnie wskazywała, że za „ukrytą dywidendę” będą uważane następujące kategorie kosztów jeżeli:

•             wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

•             racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany lub

•             koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Wymieniony katalog mógł zatem objąć szeroki zakres wydatków, chociażby czynsze najmu płacone przez spółkę na rzecz wspólnika za udostępnienie nieruchomości. W związku z tym przepisy te od samego początku budziły wiele wątpliwości.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak, że przepisy o ukrytej dywidendzie nie wejdą w życie i zostaną usunięte z ustawy o CIT.

Inne zmiany podatkowe

Poniżej hasłowo wskazujemy na inne zmiany podatkowe, z których część zaczęła już obowiązywać w końcówce roku a część zacznie z dniem 1 stycznia 2023 r. Wprowadzone zmiany polegają między innymi na:

 • modyfikacji i odroczenia wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zmiana w CIT),
 • zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika, dane te będą aktualizowane raz do roku w terminie do 30 września (zmiana w CIT),
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych (zmiana w CIT i PIT),
 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),(zmiany w CIT i PIT),
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (zmiany w CIT),
 • uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (zmiany w CIT i PIT),
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (zmiany w CIT),
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (zmiany w CIT),
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT (zmiany w CIT),
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (zmiany w CIT),
 • uproszczenie i doprecyzowanie przepisów o tzw. “uldze na złe długi” (zmiany w PIT i CIT),
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek tzw. estoński CIT,
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zmiana w CIT),
 • zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (zmiany w CIT i PIT),
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji (zmiany w CIT i PIT),
 • od 1 stycznia 2023 wystąpi również obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek.

Jak widać zmian w podatkach od następnego roku jest sporo, przy czym w większości nie są one tak rewolucyjne jak te wprowadzone z początkiem 2022 r. przez tzw. Polski Ład. Jeśli chcą Państwo zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji na temat ww. nowelizacji podatkowych zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej z naszego bloga