Opublikowano 15 listopada 2023

Wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli przejście na tzw. estoński CIT wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności.

W ramach podstawowych kwestii formalnych, których dopełnienia musi przypilnować podatnik chcący skorzystać z ww. formy opodatkowania, jest sporządzenie, tzw. korekty wstępnej.

Czym jest korekta wstępna na estońskim CIT?

Zgodnie z art. 7aa ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem, sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT.

Co istotne, korekta wstępna stanowi dodatkową informację, składaną na formularzu CIT/KW, którą podatnik powinien złożyć wraz z formularzem CIT-8 za okres podatkowy poprzedzający przejście na estoński CIT. W związku z tym, że korekta ta stanowi załącznik do zeznania rocznego, powinna zostać złożona w terminie obowiązującym do składania formularza CIT-8.

Stosownych wyliczeń na potrzeby korekty wstępnej dokonuje się na ostatni dzień poprzedzający przejście na estoński CIT. W wyliczeniach dokonywanych na potrzeby korekty wstępnej, należy uwzględnić jednak wszystkie różnice, z poprzednich lat podatkowych, w których określoną operację odnotowano w księgach rachunkowych lub dla celów podatkowych.

Jaki jest cel sporządzenia korekty wstępnej na estońskim CIT?

Celem korekty wstępnej jest przede wszystkim zharmonizowanie rozliczeń podatkowych i rachunkowych. W ramach estońskiego CIT wysokość należnych podatków oblicza się bowiem w oparciu o księgi rachunkowe. Korekta wstępna ma zatem na celu doprowadzić do wyeliminowania wszystkich różnic pomiędzy księgami rachunkowymi, a deklaracjami podatkowymi składanymi przez podatnika.

W tym miejscu warto odnieść się również z objaśnień udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, z których wynika, że efektem korekty wstępnej przychodów i kosztów ma być wyeliminowanie:

  • podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,
  • podwójnego odliczenia tych samych kosztów
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

Co należy wskazać w korekcie wstępnej?

Stosownie do art. 7aa ust. 2 ustawy o CIT, w korekcie wstępnej, należy wskazać:

1) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, w kwocie odpowiadającej:

  • przychodom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, oraz
  • kosztom zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

2) koszty uzyskania przychodów, w kwocie odpowiadającej:

  • przychodom zaliczonym do przychodów, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz
  • kosztom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, oraz

3) dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień – w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

O czym warto pamiętać?

W przypadku ustalenia przychodów i kosztów z tytułu korekty wstępnej i ustalenia dochodu z tego tytułu, podatnik dokonuje zapłaty podatku należnego od tego dochodu z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania estońskim CIT. Stawka podatkowa wynosi 19%.

Jeżeli jednak podatnik był w estońskim CIT cztery lata podatkowe lub dłużej, w sposób nieprzerwany, zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wygasa w całości.

Przedłużenie estońskiego CIT na kolejny okres czteroletni, zgodnie z art. 28f ust. 2 ustawy o CIT (gdy podatnik spełnia warunki do opodatkowania) nie wymaga powtórnego sporządzenia korekty wstępnej.

Podsumowanie

Przejście na estoński CIT wiąże się z koniecznością przygotowania, tzw. korekty wstępnej. Korektę wstępną sporządza się na formularzu CIT/KW, który stanowi załącznik do formularza CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok objęty estońskim CIT.

Głównym celem korekty jest ujednolicenie rozliczeń podatkowych i księgowych. Korekta wstępna, sporządzana na dzień poprzedzający przejście na estoński CIT.

Wynikiem tej korekty, poza spójnymi danymi księgowymi, może być dochód podlegający opodatkowaniu. Jednakże jeśli podatnik pozostanie na estońskim CIT przez zadeklarowany okres 4 lat, to nie będzie on podlegał opodatkowaniu.

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej estońskiego CIT:

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Zapraszamy również do śledzenia naszych social media:

https://www.instagram.com/kancelaria_podatkowa_an/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064038363633
https://www.linkedin.com/company/69920260/admin/feed/posts/

Dowiedz się więcej z naszego bloga