Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta
Sprzedaż Samochodu

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu skutki podatkowe

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu to proces, który może mieć istotne skutki podatkowe dla przedsiębiorców. W Polsce przepisy podatkowe regulujące tę kwestię są skomplikowane i wymagają dokładnej analizy.

 

Przychód z działalności gospodarczej

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dla podatników opodatkowanych skalą podatkową oraz podatkiem liniowym, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „ustawa o PIT”).

 

Jak stanowi art. 14 ust. 2 ww. ustawy, przychodem z działalność gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Jednakże, pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży samochodu po wykupie leasingu i wycofaniu do majątku prywatnego?

 

W tym zakresie należy wskazać na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który wskazuje, że źródłami przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy (ruchomości) – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

Należy jednak zauważyć, że powyższego przepisu nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

 

Zatem, dla przedsiębiorców sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i wycofanego do majątku prywatnego, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej, będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpi w terminie sześciu lat od dnia wycofania samochodu z działalności gospodarczej.

 

Natomiast sprzedaż samochodu po sześciu latach od wycofania go z działalności gospodarczej pozwala na uniknięcie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży samochodu. W celu optymalizacji podatkowej możliwe jest również darowanie samochodu osobie bliskiej z tzw. „zerowej grupy podatkowej” (małżonkowi, dziecku, rodzicom) i sprzedaż samochodu przez obdarowanego po upływie sześciu miesięcy.

 

Wartość sprzedaży samochodu pomniejszona o jego wartość początkową (cena wykupu) i ewentualne odpisy amortyzacyjne stanowi dochód, który podlega opodatkowaniu, zgodnie z wybraną przez przedsiębiorcę metodę opodatkowania. Wartością początkową auta wykupionego z leasingu operacyjnego będzie cena netto wykupu, powiększona o niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego (art. 22g ust. 1 ustawy o PIT).

 

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanie znajduje art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka podatku ze sprzedaży wycofanego z działalności auta po wykupie z leasingu wynosi dla ryczałtowców 3 %. Jednakże, w tym wypadku nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Opodatkowana będzie cała kwota uzyskana ze sprzedaży pojazdu.

 

Sprzedaż auta po wykupie z leasingu a VAT

 

Kolejnym ważnym aspektem jest podatek VAT. W przypadku przedsiębiorców, którzy wykupili samochód z leasingu i chcą go sprzedać, obowiązują pewne specyficzne zasady.

 

Jeśli samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej i od jego zakupu odliczono VAT, sprzedaż taka będzie również podlegać opodatkowaniu VAT. Wysokość stawki VAT wynosi 23% ceny samochodu.

 

Powyższe będzie miało zastosowanie także w przypadku nieodpłatnego zbycia pojazdu wykupionego z leasingu (np. w przypadku zawarcia umowy darowizny). Przedsiębiorca pomimo braku otrzymania środków ze zbycia auta, będzie zobowiązany do rozliczenia VAT.

 

W kontekście niniejszych rozważań związanych ze sprzedażą samochodu po wykupie z leasingu warto także zadbać o sporządzenie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

 

 

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej zaliczania kosztów delegacji do kosztów uzyskania przychodów w spółce z o.o.