Biala-lista-podatnikow-VAT
Opublikowano 2 października 2019

“Biała” lista podatników VAT  oprócz danych organizacyjnych i osób uprawnionych do reprezentacji spółki, zawierać będzie także numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego. 

Jednocześnie wprowadzony zostaje obowiązek zapłaty na rachunek bankowy jaki został ujawniony w “białej” liście podatników VAT, a niespełnienie tego obowiązku skutkować będzie dotkliwymi sankcjami. 

Sprawdzenie danych kontrahenta będzie można dokonać na określony dzień, a nie jak obecnie wyłącznie w chwili sprawdzania. 

Jednocześnie zadbano o to aby “biała” lista podatników VAT zawierała aktualne dane. Lista będzie aktualizowana raz dziennie w dni robocze.  

Kogo dotyczy?

Powyższy przepis dotyczy:

  • podatników dokonujących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (nie dotyczy sprzedaży dla konsumentów),
  • jeżeli sprzedawcą jest czynny podatnik VAT,
  • transakcji których wartość przekracza 15.000 zł brutto.

Okres od 1 września 2019 r. do końca 2019 r. bez sankcji. 

Pomimo że “biała” lista podatników VAT będzie udostępniona od 1 września 2019 r., to w okresie do końca bieżącego roku, nie są przewidziane żadne sankcje za dokonanie płatności na rachunek inny niż wykazany w “białej” liście podatników VAT. 

W tym okresie należy sprawdzić kontrahentów oraz zadbać o to aby nasze dane zawierały aktualne numery rachunków bankowych jakie podajemy na fakturach sprzedaży. 

Sankcje od 1 stycznia 2020 roku. 

Sytuacja ulega zmianie z początkiem kolejnego roku. Ustawodawca przewidział szereg sankcji za niewywiązania się z obowiązku zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta podany w “białej” liście podatników VAT, a w szczególności:

  • brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (w PIT i w CIT),
  • solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą za podatek VAT wykazany na fakturze opłaconej z pominięciem rachunku widocznego na “białej” liście. 

Można jednak będzie się uwolnić od powyższych konsekwencji pod warunkiem, że w ciągu 3 dni od dnia zapłaty na rachunek inny niż widniejący na białej liście dokona się powiadomienia o powyższym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. 

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności należy:

  • sprawdzić własne dane na “białej” liście podatników VAT. Koniecznie trzeba zadbać o to aby numer rachunku bankowego jaki podajemy kontrahentom na wystawianych fakturach był widoczny na “białej” liście podatników VAT. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w kontaktach z klientami. 
  • przed dokonaniem zapłaty w kwocie powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy przedsiębiorcy, koniecznie trzeba zweryfikować czy dokonujemy zapłaty na rachunek bankowy widniejący na “białej” liście podatników VAT.
  • w przypadku gdyby jednak doszło do pomyłki i dokonalibyśmy przelewu na rachunek nie widniejący na “białej” liście podatników VAT, wówczas niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni należy powiadomić o tym urząd skarbowy właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Adres strony internetowej zawierającej “białą” listę podatników VAT, podamy w terminie późniejszym, gdyż jeszcze nie jest znany. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej z naszego bloga