Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

Ulga na ekspansję - zasady i warunki

Ulga na ekspansję jest instrumentem optymalizacji podatkowej kierowanym do przedsiębiorców rozszerzających rynki zbytu oferowanych produktów. Ulga ta polega na możliwości odliczenia od kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

 

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

 

            Z ulgi na ekspansję mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystający z opodatkowania w formie skali podatkowej i podatku liniowego. Ponadto, z ulgi na ekspansję mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, osiągający przychody ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.  

 

Co można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję?

 

            W ramach ulgi na ekspansję można odliczyć wydatki poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Do tych wydatków zalicza się:

 

 • uczestnictwa w targach poniesione na:
  1. organizację miejsca wystawowego,
  2. zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  3. zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

 

Limit odliczeń wynosi 1 000 000 zł w roku podatkowym. Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

 1. zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 2. osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 3. osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Warto podkreślić, że przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

Jak rozliczyć ulgę na ekspansję?

            Rozliczenie ulgi na ekspansję dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Jeżeli podatnik odliczył ulgę na ekspansję i nie zwiększył przychodów ze sprzedaży, nie osiągnął przychodów ze sprzedaży nowych produktów lub produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat optymalizacji podatkowej to umów się na konsultację z doradcą podatkowym
pod numerem +48 538 116 064.