Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

Ulga na innowacyjnych pracowników - zasady i warunki

                   Ulga na innowacyjnych pracowników jest dodatkowym instrumentem optymalizacji, skierowanym do podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Wprowadzenie ulgi podatkowej dla innowacyjnych pracowników stanowi istotny krok w kształtowaniu zachęt dla rozwoju innowacyjności w gospodarce. Zrozumienie roli, jaką odgrywają innowacyjni pracownicy w procesie tworzenia wartości dodanej oraz generowania postępu technologicznego jest kluczowe dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstw.


Kto może skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników?


Ulga na innowacyjnych pracowników jest instrumentem ściśle powiązanym z ulgą badawczo-rozwojową. Wobec tego, z ulgi na innowacyjnych pracowników, mogą skorzystać podatnicy korzystający z ulgi badawczo-rozwojowej.


Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej. Ulga na innowacyjnych pracowników nie jest dostępna dla przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej.


Ponadto, z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowe i spółki jawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych.


Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać jedynie podatnicy zatrudniający pracowników wykonujących działalność badawczo-rozwojową, czyli działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników jest osiągnięcie przez podatnika straty lub osiągnięcie dochodu niższego od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.Na czym polega ulga na innowacyjnych pracowników?


Ulga na innowacyjnych pracowników polega na możliwości obniżenia zaliczki na podatek dochodowy o określone w przepisach kwoty, w przypadku gdy podatnik osiąga stratę lub osiąga dochód niż od kwoty przysługującego odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.


Kwoty podlegające odliczeniu w ramach ulgi ustala się inaczej, w zależności od tego, czy podatnik podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.


Podatnik PIT rozliczający się podatkiem dochodowym w formie skali podatkowej może odliczyć 12% kwoty pobranych zaliczek na podatek pobranych od pracowników, zleceniobiorców oraz zaliczek pobranych z tytułu przychodu z praw autorskich. W przypadku podatników stosujących podatek liniowy, odlicza się 19% ww. zaliczek. Natomiast podatnik CIT odlicza iloczyn obowiązującej go stawki podatkowej (9% lub 19%) i kwoty pobranych zaliczek z tytułów, o których mowa powyżej.


Do ustalenia odliczenia bierze się pod uwagę wyłącznie wynagrodzenia pracowników wykonujących działalność badawczo-rozwojową, czyli do osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, których czas:


1) pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub


2) przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.


Ulgi na innowacyjnych pracowników nie stosuje się do wynagrodzeń wypłacanych przez zakłady pracy chronionej zatrudniające niepełnosprawnych oraz zakłady aktywizacji zawodowej.


Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat optymalizacji podatkowej to umów się na konsultację z doradcą podatkowym
pod numerem +48 538 116 064.