Opublikowano 6 grudnia 2023

W prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), kwestie związane z kosztami uzyskania przychodu są istotnym obszarem. Jednym z zagadnień, które może budzić wątpliwości, jest zaliczanie wydatków na samochody do kosztów. W przypadku, gdy firma nie zatrudnia pracowników, pojawia się pytanie: Czy możliwe jest uwzględnienie wydatków na więcej niż jeden samochód w kosztach uzyskania przychodu?

W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, rozważając możliwości uwzględniania wydatków na samochody w kosztach działalności gospodarczej przy braku zatrudnionych pracowników.

POJĘCIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU 

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowanie, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów powinien: 

1. mieć związek przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu, w tym znaczeniu, że wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

2. nie może znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o PIT)

3. być właściwie udokumentowany.

OGRANICZENIA W LICZBIE SAMOCHODÓW, NA KTÓRE WYDATKI MOŻNA UZNAĆ ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU PRZY BRAKU ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

Ustawa o PIT nie zawiera ograniczeń w odniesieniu do liczby samochodów, na które wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Brak ograniczeń jest przy tym niezależny od tego, czy w zakresie prowadzonej działalności zatrudnia się pracowników czy też nie. Ważne jest jednak, aby ponoszone koszty były racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a także, aby były związane z działalnością i jej przychodami.

STANOWISKO ORGANÓW PODATKOWYCH

Brak ograniczeń potwierdzają również stanowiska organów podatkowych.

Przykładowo, w Interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem spoczywa na Podatniku. (…) Brak jest przeszkód prawnych, aby Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.”

PODSUMOWANIE

Podsumowując, choć należy pamiętać o ogólnych zasadach możliwości uznania kosztów jako koszty uzyskania przychodu to możliwe jest uwzględnienie wydatków na więcej niż jeden samochód w kosztach uzyskania przychodu.

Zasada ta odnosi się również do prowadzenia JDG w przypadku, gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników.

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej możliwości uznania wydatków na dodatkowy samochód w kosztach JDG

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Zapraszamy również do śledzenia naszych social media:

https://www.instagram.com/kancelaria_podatkowa_an/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064038363633

https://www.linkedin.com/company/69920260/admin/feed/posts/

Dowiedz się więcej z naszego bloga