Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta
Opodatkowanie sprzedaży kryptowalut


Opodatkowanie sprzedaży kryptowalut
– PIT i CIT

Kryptowaluty stały się popularną formą inwestowania pieniędzy. Od wielu lat, najpopularniejszą walutą wirtualną pozostaje Bitcoin, którego wartość wynosi obecnie ok. 245 tysięcy złotych. Handel kryptowalutami wydaje się opłacalnym rozwiązaniem, jednakże należy zwrócić uwagę także na aspekty podatkowe. Jak zatem wygląda Opodatkowanie sprzedaży kryptowalut?

 

Opodatkowanie kryptowalut

 

Przez wiele lat, kryptowaluty pozostawały poza zakresem ustawodawstwa polskiego. Jednakże, od 1 stycznia 2019 roku uległy zmianie przepisy zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „ustawa o PIT”), jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako „ustawa o CIT”).

 

Od tej daty, przychody ze sprzedaży walut wirtualnych zostały zaliczone do zysków kapitałowych, bez względu na to czy zostały osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przed 2019 rokiem, zyski z kryptowalut stanowiły dochód z innych praw majątkowych.

 

Definicja kryptowaluty

 

Zgodnie z art. 5a pkt 33a ustawy o PIT, waluta wirtualna oznacza walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Waluta wirtualna (inaczej kryptowaluta) jestem zatem cyfrowym odwzorowaniem wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

 

Opodatkowanie przychodów z kryptowalut na gruncie PIT

 

Jak wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Co jest jednak istotne, wedle ust. 1f  ww. przepisu, przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

 

Zatem, opodatkowaniu nie podlega wymiana kryptowaluty na inną walutę wirtualną.

 

Podstawą opodatkowania przy zbyciu kryptowalut jest dochodów, a więc przychód po pomniejszeniu o koszty. Jednakże, ustawodawca wskazał w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, że koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Podatnik może pomniejszyć przychód ze sprzedaży kryptowalut jedynie o koszty bezpośrednio poniesione na nabycie i zbycie waluty wirtualnej. Odliczeniu nie podlegają zaś koszty pośrednie.

 

Na podstawie art. 30b ust. 1a ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Co również istotne, ww. dochód nie łączy się z innymi dochodami.

 

Opodatkowanie przychodów z kryptowalut na gruncie CIT

 

Ustawodawca zdecydował się wprowadzić odrębny przepis dotyczący opodatkowania sprzedaży kryptowalut w ustawie o CIT.

 

Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o CIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Idąc dalej, dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów, a kosztami uzyskania przychodów.

 

Co jest istotne, wedle ust. 4 ww. przepisu, dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika. Należy więc zauważyć, że niezależnie od tego czy podatnik spełnia definicję małego podatnika czy też nie, przychód ze sprzedaży kryptowalut opodatkowany jest stawką 19 % (a nie 9 %).

 

Rozliczenie podatku

 

Podatnik dokonujący obrotu kryptowalutami zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-38 w terminie do końca kwietnia roku następnego. Jednocześnie, przy przychodach z handlu walutami wirtualnymi nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek w trakcie roku.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?